Поништава се поступак продаје капитала јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем субјекта приватизације Хотелско угоститељско и туристичко предузеће Праг АД, Београд, шифра поступка ЈП 20/16

15. мар. 2017.

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде, дана 15. марта 2017. године, доноси следећу:

 

О Д Л У К У

 

  1. ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК продаје капитала јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем субјекта приватизације Хотелско угоститељско и туристичко предузеће Праг АД, Београд, шифра поступка ЈП 20/16.
  2. Све до сада предузете радње у вези са овим поступком стављају се ван снаге и не производе правно дејство.
  3. Обавештење о поништају поступка објавити на интернет страници Министарства привреде.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Одлуком Министарства привреде број: 023-02-867/2016-05 од 1. јула 2016. године, одређено је да се поступак приватизације Хотелско угоститељског и туристичког предузећа Праг АД Београд (у даљем тексту: Субјект приватизације), спроведе моделом: продаја капитала, методом: јавно прикупљање понуда са јавним надметањем. Истом одлуком одређено је да почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала субјекта приватизације на дан 31. децембра 2015. године, који се нуди на продају.

После два неуспешна поступка, Министарство привреде је 16. децембра 2016. године донелу Одлуку о изменама Одлуке број: 023-02-867/2016/05 од 1. јула 2016. године, којом је одређено да ће почетна цена за продају капитала износити једну трећину процењене вредности капитала субјекта приватизације на дан 31. децембра 2015. године, који се нуди на продају.

Дана 27. децембра 2016. године, Министарство привреде је објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, шифра поступка ЈП 20/16. Предмет продаје је 174.556 акција Субјекта приватизације у власништву Регистра акција и удела, што чини 32,61034% укупног капитала Субјекта приватизације, по почетној цени од 907.156,00 евра.

До крајњег рока за подношење пријава за учешће у поступку, достављене су три пријаве, које су одобрене од стране Министарства привреде. На јавном надметању, које је одржано 10. марта 2017. године, постигнута је цена од 907.200,00 евра за пакет акција у власништву Регистра акција и удела, односно цена од 5,197 евра по акцији.

Током трајања поступка, дошло је до значајних промена на тржишту хартија од вредности и у трговању акцијама Субјекта приватизације. Цена акција Субјекта приватизације на организованом тржишту хартија од вредности порасла је са 500,00 динара по акцији на 1.736,00 динара по акцији (односно 14 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан 14. март 2017. године), што чини раст од 347,2%. Истовремено, тржишна капитализација Субјекта приватизације порасла је са 267.639.000,00 динара на 929.242.608,00 динара на дан 14. март 2017. године. Такође, 13. марта 2017. године обављена је трансакција са 343.165 акција Субјекта приватизације, што чини 64,11% укупног капитала субјекта приватизације, чиме је дошло до промене власника већинског пакета акција Субјекта приватизације.

Имајући у виду да су наступиле околности услед којих није економски оправдано да се изврши продаја пакета акција у власништу Регистра акција и удела по цени која је постигнута у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем,у циљу избегавања штете по буџет Републике Србије а полажећи од овлашћења из члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), сходно коме Министарство може својом одлуком да поништи поступак у било које време, све до потписивања уговора о продаји, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ова одлука је коначна.

Против ове одлуке може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана достављања. 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива