Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Дунав ад, Гроцка

27. окт. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИНТЕТИЧКИХ ТЕКСТУРИРАНИХ ФИЛАМЕНАТА, ЕФЕКТНИХ И КОМБИНОВАНИХ ПРЕДИВА И КОНАЦА

ДУНАВ АД, ГРОЦКА

МБ: 07030550

Шифра поступка: JП 12/16

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Привредног друштва за производњу синтетичких текстурираних филамената, ефектних и комбинованих предива и конца Дунав АД, Гроцка, МБ: 07030550 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Привредно друштво за производњу синтетичких текстурираних филамената, ефектних и комбинованих предива и конца Дунав АД, Гроцка

Седиште:

Булевар револуције 15, Гроцка

Матични број:

07030550

Назив делатности:

Припрема и предење текстилних влакана

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал је акцијски, издат у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSDUNVE59461, са укупно 859.547 акција, од чега је:

211.174 акција (24,56806% капитала) у власништву Акционарског фонда АД Београд;

209.655 акција (24,39134% капитала) у власништву Симпл ДОО;

438.718 акција (51,0406% капитала) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани/уплаћени новчани капитал

386.796.150 РСД 01.11.2013.

 

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 211.174 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSDUNVE59461, у власништву Акционарског фонда АД Београд, што представља 24,56806% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31. децембар 2015. године, износи 824.253,45 евра.

4. Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2015. године, односно 824.253,45 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања је динар РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања.

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 14. новембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

    • Уговор о чувању поверљивих података

    • Приватизациона документација

    • Упутство за понуђаче

    • Образац пријаве за учествовање у Поступку

    • Нацрт Уговора о продаји.

 

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД.

 

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs или andrijana.stojkovic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 12/16”, најкасније до 7. новембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 82.425,35 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 15. новембра 2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Душан Шутановац

тел: +381 11 30 29 965

E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Андријана Стојковић

тел: +381 11 36 42 965

E-mail: andrijana.stojković@privreda.gov.rs

 

ДУНАВ АД
Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу синтетичких текстурираних филамената, ефектних и комбинованих предива и конца Дунав АД Гроцка

Локација:

Гроцка

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива