Потписан Уговор о продаји - Ц маркет, Београд

14. дец. 2015.

Шифра поступка JP 103/15

С А О П Ш Т Е Њ Е

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ, БЕОГРАД

Шифра поступка JP 103/15

Дана 14.12.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију потписан је Уговор о продаји 70% друштвеног, односно 16,26275% укупног капитала друштва Трговинско акционарско друштво Ц маркет, Београд (у даљем тексту: Друштво) са купцем Lion Retail Holding S.ar.l., Велико Војводство Луксембург.

Почетна цена за продају 16,26275% укупног капитала Друштва износила је 11.816.766,96 евра, што је уједно и износ који се Купац, као једини учесник у поступку, обавезао да плати.

Сходно одредбама Закона о приватизацији, Агенција за приватизацију спроводи поступак продаје друштвеног капитала у привредним друштвима. Укупан регистровани капитал Друштвa исказан је у акцијама и има следећу структуру: 23,2325% друштвени капитал и 76,7675% у власништву физичких и правних лица.

Сходно одредбама Закона о приватизији, друштвени капитал се мора приватизовати најкасније до 31.12.2015. године. Такође, Законом о приватизацији је одређено да је предмет продаје 70% друштвеног капитала који се приватизује, што у контректном поступку приватизације Друштва износи 16,26275% укупног капитала Друштва.

Одлукама Министарства привреде одређено је да се поступак приватизације Друштва спроведе моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и моделом преноса капитала без накнаде, методом преноса запосленима. Такође, одређено је да ће почетна цена на јавном надметању износити 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31.12. последње пословне године.

Према процени фер тржишне вредности целокупне имовине и обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, која је достављена Агенцији од Друштва, процењена вредност 16,26275% укупног капитала друштва износи 11.816.766,96 евра, што је уједно, у складу са одлукама надлежног министарства била и почетна цена на јавном надметању по јавном позиву који је Агенција објавила 23.10.2015. године.

Јавним позивом, одређено је да се отварање Главног коверта и коверте са ознаком „Подаци о понуђачу” одржи 27.11.2015. године, у просторијама Агенције. Према Уредби о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” могу да присуствују учесници, њихови заступници или пуномоћници. Отварање понуде, које је одржано 04.12.2015. године, било је јавно, и могла су присуствовати и друга заинтересована лица.

Дана 04.12.2015. године, Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем је констатовала да је понуда правног лица Lion Retail Holding S.a.r.l., Велико Војводство Луксембург, достављена у складу са Уредбом и Упутством за понуђаче и прогласила јединог учесника у поступку условно Купцем капитала друштва.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Агенција за приватизацију је прибавила, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива