Одлука о поништавању поступка продаје капитала привредног друштва "Телеком Србија" а.д. Београд

11. дец. 2015.

На основу члана 9. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01,135/04, 30/10, 115/14 и 89/15 - др. закон), члана 25. став 1. Уредбе о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда („Службени гласник РС“, број 56/15) (у даљем тексту: Уредба), а у вези са Одлуком Комисије за спровођење поступка продаје јавног капитала, односно акција методом јавног прикупљања понуда Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд од дана 11.12.2015. године, Агенција за приватизацију дана 11.12.2015. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

 

  1. ПОНИШТАВА СЕ поступак продаје капитала привредног друштва “Телеком Србија” а.д. Београд, матични број: 17162543, продајом акција у власништву Републике Србије методом јавног прикупљања понуда, шифра поступка: JP 100/15, према јавном позиву објављеним дана 03.07.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Поступак).
  2. Одлуку о поништају Поступка објавити на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“.
  3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-6953/2015 од дана 25.06.2015. године покренута је иницијатива за приватизацију Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, матични број: 17162543.

 

Агенција за приватизацију је дана 03.07.2015. године објавила Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија“ а.д. Београд, продајом акција у власништву Републике Србије методом јавног прикупљања понуда, шифра поступка: ЈP 100/15.

Комисија за спровођење поступка продаје јавног капитала, односно акција методом јавног прикупљања понуда Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, која је образована Одлукама Владе Републике Србије 05 Број: 02-7931/2015-1 од дана 23.07.2015. године и 05 Број: 02-8422/2015 од дана 06.08.2015. године (у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној дана 11.12.2015. године донела је  Одлуку којом се предлаже Агенцији за приватизацију да у складу са чланом 25. став 1. Уредбе донесе одлуку о поништавању поступка јавног прикупљања понуда, шифра поступка: ЈP 100/15.

Члан 25. став 1. Уредбе прописује да Агенција на предлог Комисије може својом одлуком да поништи поступак јавног прикупљања понуда у било које време, све до потписивања Уговора о продаји капитала, односно акција, са Најбољим понуђачем.

Члан 25. став 3. Уредбе прописује да се одлуке наведене у члану 25. достављају Влади и свим учесницима у поступку приватизације и објављују на интернет страници Агенције и најмање у једном дневном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Имајући у виду наведено донета је одлука као у диспозитиву.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива