Ц маркет, Београд

16. нов. 2015.

Саопштење

Агенција за приватизацију, у складу са својим законским овлашћењима, спроводи поступак приватизације, односно организује и спроводи поступак продаје капитала и имовине субјекта приватизације, као и поступак продаје моделом стратешког партнерства, у складу са законом.

Одлуком Министарства привреде бр. 023-02-01836/2014-05 од 24.11.2014. године, одређено је да се поступак приватизације субјекта приватизације Трговинско акционарско друштво Ц маркет, Београд (у даљем тексту: Субјект приватизације) спроведе моделом: продаја капитала, методом: јавно прикупљање понуда са јавним надметањем и моделом: пренос капитала без накнаде, методом: пренос запосленима. Истом одлуком одређено је да почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Друштва на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају.

У том смислу је, Агенција за приватизацију, у обављању послова спровођења приватизације, дана 27.02.2015. године објавила Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације. Како је Министарство привреде дана 21.05.2015. године донело Одлуку број 023-02-01836/2014-05 о измени Одлуке од 24.11.2014. године којом је измењена почетна цена тако да износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31.12.2014. године, то је Агенција за приватизацију дана 21.05.2015. године донела Одлуку којом се поништава Јавни позив. Одлуком којом се поништава Јавни позив, у тачки 2. је наведено „Све до сада предузете радње у вези са овим јавним позивом стављају се ван снаге и не производе правно дејство“. Поступак уписа акција без накнаде се спроводио по Јавном позиву за упис акција без накнаде, а који је паралелно, у складу са законом, спроводио субјект приватизације.

С обзиром да је субјект приватизације, спровео, односно окончао поступак уписа акција без накнаде запослених и бивших запослених по Јавном позиву за уписа акција без накнаде, 22.05.2015. године, у законском року наведеном у Јавном позиву за упис акција без накнаде и да су запослени и бивши запослени потписали уписнице, које представљају двострану изјаву воља између уписника акција без накнаде и емитента, којом приликом су доставили валидну документацију наведену у Јавном позиву, а ради остваривања законом предвиђеног права на стицање дела капитала без накнаде, Друштво је доставило Агенцији за приватизацију податке о уписницима акција без накнаде, достави на даљу контролу.

Дана 16.07.2015. године, Агенцији за приватизацију је достављена Одлука бр. 023-02-01836/2014-05 од 13.07.2015. године, о измени Одлуке од 24.11.2014. године, којом је измењена тачка 2. тако да гласи: „Почетна цена на јавном надметању из тачке 1. ове одлуке износиће 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар последње пословне године.”

Чланом 61. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15 - у даљем тексту: Закон) прописано је да у субјекту приватизације са друштвеним капиталом који се приватизује моделом продаје капитала, део капитала преноси се запосленима без накнаде у акцијама. Право на упис акција без накнаде имају држављани Републике Србије, који су запослени или су раније били запослени у субјекту приватизације и запослени у контролном, односно зависном предузећу, ако је субјект приватизације зависно, односно контролно предузеће, као и пензионери. Запослени имају право на стицање акција без накнаде за сваку пуну годину времена проведеног у радном односу у субјекту приватизације, највише за 35 године времена проведеног у радном односу.

Капитал за стицање акција без накнаде у поступку продаје капитала, сагласно члану 63. Закона, не може бити већи од 30% друштвеног капитала који се приватизује. Запослени имају право на стицање акција без накнаде у складу са чланом 61. овог закона, чија је укупна номинална вредност 200 евра у динарској противвредности, по званичном средњем курсу динара на дан објављивања јавног позива из члана 26. овог закона, за сваку пуну годину рада у радном односу. Ако је вредност капитала за стицање акција без накнаде, мања од укупне номиналне вредности акција које запослени стичу без накнаде, запослени стичу право на мањи број акција, сразмерно односу тих вредности.

На основу члана 10. став 1. тачка 5. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14), Агенција за приватизацију обавља и послове контроле поступка приватизације, односно врши проверу преноса акција без накнаде запосленима.

Агенција за приватизацију је дана 23.10.2015. године, објавила Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 16,26275% укупног капитала Субјекта приватизације: JP 103/15.

Агенција за приватизацију ће, у складу са законским овлашћењима, даље наставити поступак продаје капитала друштва у складу са наведеним одлукама Министарства привреде.

На крају, по окончању поступка продаје капитала и контроле преноса акција без накнаде, Агенција за приватизацију ће донети решење чији ће саставни део бити списак акционара.

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива