Јавни позив за МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД

30. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 171/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

МБ: 07023251

Шифра поступка: JP 171/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Грађевинског предузећа Мостоградња - акционарско друштво Београд, МБ: 07023251 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:

  • Да се бави нискоградњом (изградњом специфичних објеката нискоградње - мостови, тунели, вијадукти, надвожњаци или изградњом саобраћајница - путеви, железничке пруге и др.) најмање три последње пословне године у континуитету и да је остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 евра (словима: двадесет милиона евра) у свакој од претходне две године, самостално или на консолидованом нивоу.

или

  • да је финансијски инвеститор (правно лице чија је основна делатност инвестирање новца и обухвата инвестиционе компаније, друштва за управљање инвестиционим и пензионим фондовима, заједничке фондове, осигуравајућа друштва, пензијске фондове и инвестиционе банке или друго правно лице) са укупном пословном активом, пословним приходима или финансијском имовином којима управљају већом од 15.000.000,00 евра (словима: петнаест милиона евра) у последње две године.

Ако је заинтересовани понуђач матично привредно друштво, искуство у последње три пословне године и висину пословних прихода у последње две пословне године у наведеним делатностима може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Грађевинско предузеће Мостоградња - акционарско друштво Београд

Седиште:

Влајковићева 19 А, Београд-Стари Град

Матични број:

07023251

Назив делатности:

Изградња мостова и тунела

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSMOSTE99118, са укупно 309.487 акција, од чега је

100.140 акција или 32,35677% капитала у власништву Републике Србије;

52.508 акција или 16,96614% капитала у власништву Мостоградња Конзорцијум; 49.144 акција или 15,87918% капитала у власништву Акционарског фонда;

16.653 акција или 5,38084% капитала у власништву ПИО Фонда;

91.042 или 29,41707% капитала у власништву осталих појединачних акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

10.314.694,37 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

10.314.694,37 ЕУР

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 165.937 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSMOSTE99118, од чега је 100.140 акција у власништву Републике Србије, 49.144 акција у власништву Акционарског фонда и 16.653 акција у власништву ПИО Фонда, што представља 53,61679% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8371/2015 од 06.08.2015. године о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 2.915.186,49 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ГП МОСТОГРАДЊА АД
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња мостова и тунела

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива