Јавни позив за МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

28. окт. 2015.

Шифра продаје: JP 170/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

МБ: 07195508

Шифра продаје: JP 170/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Магнохром доо Краљево, МБ: 07195508 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје имовине, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа правна лица, као и конзорцијум лица (домаћих физичких и правних лица), која испуњавају следеће услове:

  • да се он или његово повезано лице бави производњом ватросталних материјала и/или металургијом најмање три последње пословне године у континуитету и/или да он или његово повезано лице поседује сопствену рударску производњу; и
  • да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 евра (двадесет милиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.

Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеној делатности и висину пословних прихода у последњој пословној години може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.

Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да се Уговором о конзорцијуму одреди члан конзорцијума који има најмање 51% укупног учешћа у конзорцијуму (у даљем тексту: Носилац конзорцијума). Носилац конзорцијума мора да испуњава горе наведене услове. 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Магнохром доо Краљево

Седиште:

Доситејева 314, Краљево

Матични број:

07195508

Назив делатности:

Производња ватросталних производа

Структура капитала:

Агенција за приватизацију 100%

Основни капитал:

Уписани новчани капитал

41.075 РСД

Уписани неновчани капитал

11.274.093.702,72 РСД

Уплаћени новчани капитал

41.075 РСД 23.08.2006

Унети неновчани капитал

11.274.093.702,72 РСД 01.01.2002

3. Предмет продаје и пренос одобрења за експлоатацију

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина имовинске целине Фабрика ватросталних материјала у својини Субјекта приватизације. Детаљни опис непокретне и покретне имовине која се нуди на продају дати су у оквиру Продајне документације.

Пренос одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина биће спроведен у складу са чланом 10. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 88/2011).

Закључком Владе РС 05 Број: 310-9400/2015 од 10.09.2015. године, дата је претходна сагласност на текст Уговора о преносу одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина, између Министарства рударства и енергетике, Агенције, Субјекта приватизације као продавца и купца имовинске целине Фабрика ватросталних материјала, која укључује и имовину која служи за експлоатацију резерви минералних сировина, који је саставни део закључка.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена вредност имовине која је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2014. године износи: 9.702.689 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају имовине која се нуди на продају износи: 4.851.344 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива