Јавни позив за АД АУТОТРАНСПОРТ АДРАНИ, КРАЉЕВО

21. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 166/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­АД АУТОТРАНСПОРТ АДРАНИ, КРАЉЕВО

МБ: 07193050

Шифра поступка: JP 166/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ­АД АУТОТРАНСПОРТ АДРАНИ, КРАЉЕВО, МБ: 07193050 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, уз примену мере условног отписа дуга (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације:

Пословно име:

Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ АДРАНИ, Краљево

Седиште:

Адрани 578 а

Матични број:

07193050

Делатност:

Друмски превоз терета

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSАТТКЕ36871, са укупно 887.270 обичних акција,  од  чега  је  635.007 акција,  или  71,56863%  капитала у власништву Агенције за приватизацију РС, 133.659 акција или  15,06407% капитала у власништву Акционарског  фонда  а.д.  Београд  и  118.604 акција или 13,36730% капитала у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

420.835.632,12 RSD

Уписани неновчани капитал

22.799.367,88 RSD

Уплаћени новчани капитал

420.835.632,12 RSD 01.02.2012

Унети неновчани капитал

22.799.367,88 RSD 01.02.2012

3. Опис и вредност предметa продаје

Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 768.666 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSATTKE36871, што представља 86,63270% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 635.007 акција у власништву Агенције за приватизацију, ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број: RSАТТКЕ36871 што представља 71,56863% укупног капитала Субјекта приватизације и
  • 133.659 акција у власништву Акционарског фонда а.д. Београд ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број: RSАТТКЕ36871, што представља 15,06407% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 06.08.2015. године донела Закључак 05 број: 023-8375/2015 којим је одређено да су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 1.472.233,42 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
АУТОТРАНСПОРТ АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТОТРАНСПОРТ АДРАНИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Краљево

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива