Јавни позив за РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД БЕОГРАД

14. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 163/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

МБ: 20047844

Шифра поступка: JP 163/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Друштва за производњу уља Рафинерија нафте акционарско друштво Београд (Палилула), МБ: 20047844 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следећи услов:

  • Да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 3.000.000,00 евра (словима: тримилиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.

Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да се Уговором о конзорцијуму одреди члан конзорцијума који има најмање 51% укупног учешћа у конзорцијуму (у даљем тексту: Носилац конзорцијума). Носилац конзорцијума мора да испуњава горе наведен услов.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Друштво за производњу уља Рафинерија нафте акционарско друштво Београд (Палилула)

Седиште:

Панчевачки Пут 83, Београд-Палилула

Матични број:

20047844

Назив делатности:

Производња деривата нафте

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију 100%

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

753.213.489,3 РСД

Уписани неновчани капитал

881.727.510,7 РСД

Уплаћени новчани капитал

753.213.489,3 РСД 14.02.2008

Унети неновчани капитал

881.727.510,7 РСД 14.02.2008

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 1.634.941 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSRFNBE84579, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 100% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 2.413.790,00 евра.

Влада Републике Србије донела је дана 04.09.2015. године Закључак 05 Број: 023-9329/2015 којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена износи једну трећину процењене вредности капитала Субјекта приватизације који се нуди на продају са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 804.596,67 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Рафинерија нафте ад
Контрола

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива