Уредба о стратешком партнерству

"Службени гласник РС", бр. 129/2014 и 75/2015

УРЕДБА О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ

("Службени гласник РС", бр. 129/2014 и 75/2015)

И УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом уредбом уређује се модел стратешког партнерства као модел приватизације кроз институционални однос домаћих или страних правних лица са субјектом приватизације односно Републиком Србијом (у даљем тексту: Стратешко партнерство).

Члан 2

Модел стратешког партнерства спроводи се:

1) заједничким улагањем путем оснивања новог привредног друштва чији су оснивачи Република Србија и стратешки инвеститор;

2) докапитализацијом постојећег субјекта приватизације.

Влада доноси одлуку о моделу стратешког партнерства, која садржи:

1) начин спровођења стратешког партнерства и то: заједничким улагањем путем оснивања новог привредног друштва или докапитализацијом постојећег субјекта приватизације;

2) квалификационе услове које домаће или страно правно лице које са субјектом приватизације, односно Републиком Србијом закључује уговор о стратешком партнерству (у даљем тексту: Стратешки инвеститор), треба да испуни;

3) битне елементе уговора о стратешком партнерству (врста, износ и рок уношења улога Стратешког инвеститора, износ и рок инвестирања, обавеза пословања, запошљавања и др.), као и услове, начин и правне последице раскида уговора;

4) критеријуме за рангирање понуда за избор Стратешког инвеститора;

5) када се Стратешко партнерство сматра окончаним (затварање трансакције);

6) садржај пријаве за Стратешко партнерство (у даљем тексту: Пријава);

7) рок за достављање пријава за избор Стратешког инвеститора;

8) висину депозита и цену приватизационе документације;

9) друга питања од значаја за спровођење Стратешког партнерства.

Влада доноси одлуку о образовању Комисије за спровођење модела стратешког партнерства (у даљем тексту: Комисија).

Министарство надлежно за послове привреде, предлаже Влади одлуку из става 2. овог члана, на основу документације коју доставља Агенција за приватизацију уз предлог одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације, као и других података од значаја добијених од надлежних органа и организација, субјекта приватизације и потенцијалног инвеститора.

II ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Члан 3

Модел стратешког партнерства спроводи се методом јавног прикупљања понуда (у даљем тексту: поступак јавног прикупљања понуда).

Члан 4

Поступак јавног прикупљања понуда обухвата:

1) припрему;

2) подношење и пријем понуда за избор Стратешког инвеститора (у даљем тексту: Понуда);

3) отварање Пријава и оцену Понуда;

4) преговоре са изабраним понуђачем;

5) закључивање уговора о стратешком партнерству;

6) затварање трансакције.

Преузмите уредбу у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива