Измена бр. 4 Јавног позива за предузеће АД ДРАГАН МАРКОВИЋ

20. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 38/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 4 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД ДРАГАН МАРКОВИЋ БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

МБ: 07042442

Шифра поступка: JP 38/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 38/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 6.633.898,21 евра.“

2. У тачки 3. став 3. мења се и гласи:

„Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-850572015 од 13.08.2015. године о измени Закључка 05 Број: 023-14982/2014-1 од 27.01.2015. године, којим су између осталог државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.“

3. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала, односно 6.633.898,21 евра.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 663.389,82 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

6. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

 

Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

Тел: + 381 11 30 25 795

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

 

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел: +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ДРАГАН МАРКОВИЋ ОБРЕНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива