Јавни позив за ЗГОП АД, НОВИ САД

15. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 109/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

Шифра поступка: JP 109/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад, МБ: 08024596 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:

  • Да се он или његово повезано лице бави изградњом и/или одржавањем и/или ремонтом железничких пруга најмање 2 последње пословне године у континуитету, и
  • Да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 евра (десетмилиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.

Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеним делатностима и висину пословних прихода у последњој пословној години може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.

Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да се Уговором о конзорцијуму одреди члан конзорцијума који има најмање 51% укупног учешћа у конзорцијуму (у даљем тексту: Носилац конзорцијума). Носилац конзорцијума мора да испуњава горе наведене услове. 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад

Седиште:

Васе Стајића 2 спрат III, Нови Сад

Матични број:

08024596

Назив делатности:

Изградња железничких пруга и подземних железница

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZGOPE26843, са укупно 3.954.937 акција, од чега је

3.207.937 акција или 81,11221% капитала у власништву Агенције за приватизацију;

376.831 акција или 9,52812% капитала у власништву Акционарског фонда;

370.169 или 9,35967% капитала у власништву осталих појединачних акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

21.190.176,72 ЕУР

Уписани неновчани капитал

1.641.351 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

21.190.176,72 ЕУР 14.12.1999

Унети неновчани капитал

1.641.351 ЕУР 25.09.2009

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 3.584.768 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZGOPE26843, од чега је 3.207.937 акција или 81,11221% капитала у власништву Агенције за приватизацију и 376.831 акција или 9,52812% капитала у власништву Акционарског фонда, што представља 90,64033% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 1.682.040,22 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 1.682.040,22 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 07.10.2015. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6. Откуп продајне документације

Ради преузимања продајне документације, сва лица која изразе интерес за учешће у Поступку, дужна су да:

  • откупе продајну документацију;
  • потпишу Уговор о чувању поверљивих података.

Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) контакт особама из овог јавног позива, у писаној форми поштом, електронском поштим или факсом са назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 109/15”.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити.

Захтев се подноси у периоду од 14.09.2015. године до 28.09.2015. године. Продајна документација биће доступна од 14.09.2015. године.

Накнада за откуп продајне документације износи 250.000,00 РСД (словима: двестотинепедесетхиљада динара).

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.

По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у седишту Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, или захтевати достављање документације поштом или e-mailom, на адресу из захтева.

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 168.204,02 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације, у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 09.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Агенција задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

 

 

преузмите оглас у целости
ЗГОП АД
Акционарски фонд

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива