ЈКП КРАЉЕВИЦА, Зајечар у стечају оглашава продају покретне имовине

14. авг. 2015.

FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, модел 188/П54

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Посл бр. 2. Ст.5/2014 од 24.11.2014. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 83/14) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник РС» број 13/10), као и на основу сагласности Одбора поверилаца од 30.06.2015. године, стечајни управник стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају:

 

ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине непосредном погодбом

уз прикупљање понуда

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Новчани износ (дин.)

Целина 1.

Путничко возило FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, модел 188/П54,  број шасије VX118800007014304,  број мотора 188А40005473884, регистрован до априла 2016, регистарских ознака ZA 030 - XR,  година производње 2009.

 

450.000,00

 

90.000,00

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 1.000,00 динара. Профактура се може преузети код повереника сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова, уз претходну најаву на телефон повереника. Рок за откуп продајне документације је 31.08.2015. године;
  2. уплате новчани износ за учешће у поступку продаје (са позивом на редни број имовинске целине из огласа) на текући рачун стечајног дужника бр: 205-212402-75 код Комерцијалне банке ад Београд;
  3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у поступку продаје. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 15:00 часова, а најкасније 5 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате новчаног износа за учешће у поступку продаје, а најкасније до 31.08.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на продаји, доказ о уплати новчаног износа, потписану изјаву о губитку права на повраћај уплаћеног новчаног износа, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико на продаји не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Понуде се достављају 01.09.2015. године  у времену од 9:00 до 11:45 часова на адреси ул. Војводе Путника бр. 7а, Зајечар. Отварање понуда у присуству понуђача и комисије за продају извршиће се на наведеној адреси дана 01.09.2015. године у 12:00 часова.

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком «Понуда» на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

Стечајни управник спроводи непосредну погодбу тако што:

  1. отвара непосредну погодбу читајући правила продаје,
  2. након презентирања пристиглих понуда стечајни управник ће позвати учеснике да побољшају своје понуде тако што ће истакнути односно уписати цену, коју су спремни да плате - овај корак ће се понављати 3 пута, односно док се не утврди најбоља понуда.
  3. одржава ред на непосредној погодби,
  4. проглашава купца уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,
  5. потписује записник.

Коначну одлуку о избору купца у поступку продаје непосредном погодбом доноси одбор поверилаца, ако је најбоља понуда нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје.

Уколико је понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје, купопродајни уговор са најбољим понуђачем се потписује у року од 3 дана од дана одржавања непосредне погодбе. Уколико је понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје, купопродајни уговор са најбољим понуђачем се потписује у року од 3 дана од дана пријема Обавештења од стране најбољег понуђача о прихваћеној понуди, a након добијања сагласности од стране одбора поверилаца. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Учесник у поступку продаје губи право на повраћај новчаних средстава за учешће у поступку продаје, у складу са Изјавом о губитку права на повраћај новчаног износа.

Учесницима који у поступку продаје нису стекли статус купца, новчани износ  за учешће у поступку продаје се враћа у року од 5 дана од дана одржавања продаје методом непосредне погодбе

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

Особа за контакт - овлашћено лице: Повереник стечајног управника Горан Пауновић, контакт телефон 066-8000-261.

Стечај

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРАЉЕВИЦА, ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Скупљање отпада који није опасан

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива