Уредба о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине

("Службени гласник РС", бр. 69/2015 од 7. августа 2015. године)

УРЕДБА

О ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА КУПЦА ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ИЛИ ИМОВИНЕ

("Службени  гласник РС", бр. 69/2015 од 7. августа 2015. године)

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом уредбом ближе се прописује поступак контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине (у даљем тексту: уговор о продаји).

Члан 2

Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) контролише испуњење уговорних обавеза купца које су предвиђене уговором о продаји, у складу са законом.

Контрола из става 1. овог члана не обухвата контролу целокупног пословања субјекта приватизације, односно друштва у поступку контроле извршења уговорних обавеза (у даљем тексту: субјект приватизације), већ само контролу уговорних обавеза купца које су предвиђене уговором о продаји.

II ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ

Члан 3

Агенција спроводи поступак контроле извршења уговорних обавеза купца на основу извештаја овлашћеног ревизора, који купац доставља Агенцији за време трајања уговора о продаји, као и на основу процене судског вештака за предмет инвестирања, у складу са законом.

Извештај овлашћеног ревизора и процену судског вештака за предмет инвестирања из става 1. овог члана купац доставља на начин и у роковима утврђеним уговором о продаји, као и на захтев Агенције.

Ако купац не достави извештај и процену из става 2. овог члана, купац, на захтев Агенције, доставља документацију из Прилога 1. ове уредбе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Агенција спроводи контролу извршења обавеза купца из уговора о продаји, по доспећу уговорне обавезе или по истеку остављеног накнадног рока.

За тачност и потпуност документације и података који се достављају Агенцији, ради спровођења контроле извршења уговорних обавеза, одговорни су под кривичном и материјалном одговорношћу, купац и лице овлашћено за заступање субјекта приватизације.

Члан 4

У поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји, Агенција контролише следеће:

1) за обавезу инвестирања:

- да ли је инвестирање извршено у субјект приватизације у роковима, на начин и у облику утврђеном уговором о продаји;

- да ли је предмет инвестиције активиран и у функцији пословања субјекта приватизације или обављања делатности субјекта приватизације у тренутку контроле предметне обавезе, у зависности од одредбе уговора о продаји, као и да ли је предмет инвестиције у функцији до истека најдужег рока из уговора о продаји;

- да ли је предмет инвестирања отуђен или заложен до истека најдужег рока из уговора о продаји;

2) за обавезу пословања субјекта приватизације, односно континуитета пословања субјекта приватизације у претежној делатности, у зависности од одредбе уговора о продаји:

- да ли је обавеза извршена у складу са параметрима утврђеним уговором о продаји. Уколико уговором о продаји нису утврђени параметри, извршење обавезе пословања субјекта приватизације, односно континуитета пословања у претежној делатности контролише се према следећим параметрима:

- да ли је покренута пословна активност код субјеката приватизације који нису обављали пословну активност пре приватизације;

- да ли је пад пословних прихода већи од 30% у односу на пословне приходе остварене у години која претходи закључењу уговора о продаји, односно Дану испуњења, у складу са уговором о продаји (у даљем тексту: Дан испуњења);

3) за обавезу ограничења располагања имовином, сходно ограничењу из конкретне уговорне одредбе, и то:

- ограничење располагања сталном имовином - проценат располагања се израчунава стављањем у однос књиговодствене вредности сталне имовине са којом је располагано са књиговодственом вредношћу билансне позиције стална имовина према последњем билансу стања који је постојао на дан тог посла;

- ограничење располагања имовином - за правне послове продаје, хипотеке, залоге, проценат располагања се израчунава стављањем у однос књиговодствене вредности сталне имовине којом је располагано са књиговодственом вредношћу укупне пословне имовине, а према последњем билансу стања који је постојао на дан тог посла;

- ограничење располагања основним средствима - проценат располагања се израчунава стављањем у однос књиговодствене вредности основног средства којим је располагано са књиговодственом вредношћу билансне позиције некретнине, постројења, опрема, према последњем билансу стања који је постојао на дан тог посла;

4) за обавезу забране смањења броја запослених који су у радном односу у субјекту приватизације: да ли је дошло до смањивања броја запослених и по ком основу, у зависности од уговорне одредбе;

5) за обавезу редовне исплате зарада запосленима које доспевају у периоду важења ове уговорне обавезе: да ли је субјект приватизације истеком контролисаног периода извршио исплату зарада које су у контролисаном периоду доспеле;

6) уколико је уговором о продаји уговорена забрана смањења зарада у односу на зараде затечене на дан потписивања уговора о продаји: да ли је дошло до смањења уговорених зарада у односу на уговорену зараду затечену на дан потписивања уговора о продаји;

7) за обавезу утврђивања и/или исплате дивиденде и бонуса запосленима у зависности од уговорне одредбе: да ли је донета одлука о расподели дивиденде и/или бонуса, односно да ли су исплаћени, у зависности од уговорне одредбе;

8) за обавезу забране располагања акцијама/уделима: да ли је дошло до отуђења или залагања акција/удела;

9) за обавезу откупа акција: да ли је купац извршио откуп акција од акционара у складу са уговором;

10) уговорне обавезе које нису наведене у овом члану, контролишу се у складу са одредбама уговора о продаји.

Члан 5

У поступку контроле извршења уговорних обавеза купца, Агенција контролише и испуњеност услова за разматрање захтева купца за давање сагласности за измене и допуне уговора о продаји, захтева за располагање имовином у складу са уговором о продаји и захтева за уступање уговора о продаји, у складу са Прилогом 2. ове уредбе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Писани и образложени захтев из става 1. овог члана Агенцији подноси купац.

Члан 6

Комисија за контролу извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених уговора у поступку приватизације (у даљем тексту: Комисија) доноси одлуке о испуњености обавеза купца, одлуке о остављању накнадног рока за извршење уговорних обавеза купца, одлуке о раскиду уговора о продаји, као и друге одлуке.

Одлуку Комисије купцу и субјекту приватизације доставља Агенција.

Члан 7

Агенција пружа Комисији административно-техничку помоћ, доставља извештаје и материјале о извршењу уговорних обавеза купаца и материјале о испуњености услова за разматрање захтева купаца за давање сагласности у складу са чланом 5. ове уредбе, припрема записнике са седница Комисије и доставља их Комисији, а по потреби пружа потребне информације о статусу уговора о продаји.

Члан 8

Комисија доноси одлуку о остављању накнадног рока, ако купац није извршио обавезе у складу са уговором о продаји капитала.

Комисија доноси одлуку о остављању новог накнадног рока, ако оцени да је купац у претходно остављеном накнадном року доставио доказе да је предузео активности у циљу извршења уговорне обавезе.

За обавезе које су Законом о приватизацији и уговором о продаји капитала одређене као основ за раскид уговора, Комисија може купцу оставити највише три узастопна накнадна рока за испуњење једне уговорне обавезе, ако оцени да је купац у претходно остављеном накнадном року доставио доказе да је предузео активности у циљу извршења уговорне обавезе.

За обавезе које Законом о приватизацији и уговором о продаји капитала нису одређене као основ за раскид уговора, а обезбеђене су банкарском гаранцијом, Комисија може купцу оставити један накнадни рок за извршење обавезе, осим уколико је уговором другачије одређено.

Члан 9

За извршавање уговорних обавеза из уговора о продаји капитала купцу се оставља накнадни рок у трајању од 60 дана од дана пријема обавештења о остављању накнадног рока, осим уколико је уговором другачије одређено.

Члан 10

Комисија може донети одлуку о остављању накнадног рока у дужем или краћем трајању од рока из члана 9. ове уредбе у случају оправданих разлога.

Оправданим разлозима из става 1. овог члана, за остављање дужег накнадног рока, сматрају се нарочито:

- трајање одговарајућег поступка пред надлежним органом (прибављање дозвола, одобрења, сагласности, обрада захтева и друге документације);

- кашњење у извршењу уговорне обавезе из разлога на које купац није могао да утиче;

- сезонски карактер пословања.

Оправданим разлозима из става 1. овог члана, за остављање краћег накнадног рока, сматрају се нарочито:

- спречавање негативних последица по субјект приватизације и по запослене и

- потреба предузимања хитних мера.

Члан 11

Накнадни рок одређен купцу за извршење било које обавезе из уговора о продаји капитала, подразумева контролу поступања у складу са остављеним накнадним роком.

Остављање накнадног рока за једну или више уговорних обавеза не сматра се продужењем рока за извршење других уговорних обавеза.

Члан 12

Комисија доноси одлуку да су се стекли услови да се уговор о продаји капитала сматра раскинутим због неиспуњења уговорних обавеза ако, ни у накнадно остављеном року за испуњење уговорне обавезе, купац не отклони повреде уговорних обавеза из члана 40. став 1. Закона о приватизацији.

Члан 13

На предузимање мера у поступку контроле уговора о продаји имовине сходно се примењују одредбе чл. 8-11. ове уредбе.

Члан 14

Комисија доноси одлуку да су се стекли услови да се уговор о продаји имовине сматра раскинутим због неиспуњења уговорних обавеза ако, ни у накнадно остављеном року за испуњење уговорне обавезе, купац не отклони повреде уговорних обавеза из члана 54. став 1. Закона о приватизацији.

Члан 15

После спроведене контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји, Агенција сачињава извештај о извршавању уговорних обавеза.

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о извршењу уговорних обавеза, а нарочито:

1) уводни део - основни подаци о субјекту приватизације (назив, матични број, регистрована делатност, структура капитала, број запослених); основни подаци о купцу (име или назив купца, матични број); подаци о уговору о продаји (датум закључења уговора и/или Дан испуњења); датуме одлука о предузетим мерама према купцу;

2) основ вршења контроле (контрола по доспећу уговорних обавеза или контрола поступања купца у накнадном року);

3) дословни текст одредбе уговора о продаји, опис извршења и мишљење ревизора и Агенције о извршењу сваке уговорне обавезе, са предлогом мера;

4) спецификацију документације на основу које је уређен извештај из става 1. овог члана.

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 16

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Прилог 1

1. Документација за обавезу инвестирања:

1) набавка основних средстава:

- фактуре добављача; царинска документација уколико се ради о увезеној опреми; уговор о купопродаји непокретности оверен од надлежне пореске управе, уколико је предмет инвестиције непокретност; доказ да је купац власник основног средства, уколико купац уноси сопствено основно средство;

- процена вредности предмета инвестирања од стране овлашћеног судског вештака;

- (а) доказ да је купац/субјект приватизације извршио обавезу плаћања добављачу, односно да ће купац/субјект приватизације, најкасније до истека најдужег рока из уговора, у целости извршити плаћање, с тим што унето основно средство нити друга имовина субјекта/Предмет продаје не може бити средство обезбеђења плаћања

или

- (б) доказ да је купац извршио уплату на рачун субјекта приватизације и да је субјект приватизације платио добављачу;

- доказ да је субјект приватизације постао власник основног средства (извод из јавних регистара, саобраћајна дозвола, полиса осигурања, изјава одговорног лица субјекта приватизације и сл.);

- записник о пријему основног средстава у субјект приватизације и записник о активирању опреме;

- налог за књижење; картица унетог основног средства; аналитичка картица основних средстава или синтетичка картица конта 02 (некретнине, постројења, опрема, биолошка средства);

2) изградња и/или реконструкција објеката:

- потврда надлежног органа или изјава одговорног лица да ли је за конкретне радове и објекат потребна грађевинска и употребна дозвола и изјава одговорног лица да су за предмет инвестирања прибављене све потребне дозволе;

- доказ да је објекат уписан у лист непокретности, односно власнички лист, као власништво субјекта приватизације, без терета;

- уговор о грађењу или адаптацији, односно реконструкцији;

- оверене привремене ситуације и окончана ситуација;

- записник о пријему извршених радова;

- налог за књижење; картица изграђеног/реконструисаног објекта; аналитичка картица основних средстава или синтетичка картица конта 02 (некретнине, постројења, опрема, биолошка средства);

- (а) доказ да је купац/субјект приватизације извршио обавезу плаћања извођачу, односно да ће купац/субјект приватизације, најкасније до истека најдужег рока из уговора о продаји, у целости извршити плаћање, с тим што предмет инвестирања нити друга имовина субјекта приватизације/Предмет продаје не може бити средство обезбеђења плаћања, или

(б) доказ да је купац извршио уплату на рачун субјекта приватизације и да је субјект приватизације, платио извођачу;

- извештај судског вештака којим се доказује вредност извршених радова;

- друга документација потребна и код набавке средстава;

3) нематеријално улагање:

- фактуре добављача;

- доказ о извршеном плаћању;

- записник о пријему;

- књиговодствено евидентирање;

- процена вредности судског вештака;

4) остало улагање:

- фактуре добављача;

- доказ о извршеном плаћању;

- књиговодствено евидентирање;

- изјава одговорног лица да су улагања извршена за потребе субјекта приватизације;

- одлука о повећању капитала, односно одлука о емисији акција;

- књиговодствено евидентирање повећања капитала у пасиви биланса стања субјекта приватизације;

- доказ да је у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре извршен упис докапитализације;

- докази о активирању и стављању предмета инвестиције у функцију обављања претежне делатности субјекта приватизације (записник о активирању опреме, радни налози за обављање активности на предмету инвестирања, где је применљиво, изјава одговорног лица и сл.);

- изјава одговорног лица да ли је предмет инвестиције у функцији пословања субјекта приватизације, односно обављања претежне делатности субјекта приватизације (у зависности од одредбе уговора о продаји) до истека најдужег рока из уговора о продаји;

- изјава одговорног лица да ли је до истека најдужег рока из уговора о продаји располагано предметом инвестирања на неки од следећих начина (продаја, закуп, размена, залога или хипотека).

2. Документација за обавезу утврђивања и/или исплате дивиденде и бонуса запосленима у зависности од уговорне одредбе:

- последњи биланс успеха субјекта приватизације;

- записник са скупштине, као и одговарајуће одлуке са седнице скупштине;

- докази о исплати дивиденде или бонуса уколико је уговором уговорена обавеза исплате (изводи из банке на којима су евидентиране уплате, евентуално други докази о уплати).

3. Документација за обавезе у вези са правима запослених у зависности од уговорне одредбе:

- спецификација извршених исплата по месецима са бројем запослених, нето зарадама, порезима и доприносима, потписана од стране одговорног лица субјекта приватизације;

- доказ Пореске управе да субјект приватизације нема неизмирене обавезе по основу пореза и доприноса;

- доказе о уплаћеним зарадама са припадајућим порезима и доприносима на зараде (изводи са рачуна, пореске пријаве и евентуално други докази о уплати);

- примерке уговора о раду (методом случајног узорка), којима су запослени засновали радни однос у субјекту приватизације, као и акте на основу којих је, евентуално, престао радни однос за запослене (решење, одлука о престанку радног односа - из којих се види основ и датум престанка радног односа);

- обрасце M4 из претходне године, уколико је у тренутку контроле примењиво;

- картице обавеза за зараде;

- програм решавања вишка запослених, доказ о исплати отпремнине, одјава код надлежног фонда Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање и др.;

- изјава председника синдикалне организације, или запослених, да ли су извршене доспеле обавезе из социјалног програма;

- изјава одговорних лица субјекта приватизације и купца о начину обрачуна и висини затечене уговорене зараде, као и о начину обрачуна зарада у односу на затечену уговорену зараду;

- изјава одговорног лица субјекта приватизације о смањењу затечене уговорене зараде, уколико је уговором о продаји уговорена забрана смањења зарада у односу на зараде затечене на дан потписивања уговора о продаји;

- изјава запослених да су упознати са одредбама уговора о продаји и копије потписаних анекса уговора о раду којима су уговорене зараде у висини нижој од зарада уговорених социјалним програмом, уколико је уговором о продаји уговорена забрана смањења зарада у односу на зараде затечене на дан потписивања уговора о продаји.

4. Документација за обавезу забране отуђења акција/удела:

- одлуке надлежног органа;

- податак из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од вредности или Агенције за привредне регистре;

- изјава купца да није располагао акцијама, односно уделима.

5. Документација за обавезу забране залагања акција/удела:

- одлуке надлежног органа;

- извод са власничког/заложног рачуна;

- податак из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од вредности или Агенције за привредне регистре;

- изјава купца да није залагао уделе, односно акције.

6. Документација за обавезу обезбеђења континуитета пословања у складу са уговорном одредбом:

- копије годишњих или периодичних финансијских извештаја (биланс успеха и закључни лист/бруто биланс), и то у предприватизационом и постприватизационом периоду;

- физичке показатеље о оствареној производњи/пруженим услугама у години пре приватизације и у постприватизационом периоду.

7. Документација за обавезу забране располагања основним средствима/сталном имовином или имовином:

- одлуке надлежног органа субјекта приватизације о отуђењу/оптерећењу имовине/основних средстава;

- финансијске картице главне књиге (конта групе остали расходи - губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме и конта групе остали приходи - добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме);

- закључни лист на дан 31. децембра претходне године и на дан последњег књижења;

- аналитичке картице основних средстава са припадајућим аналитичким картицама исправке вредности;

- аналитичке картице и конто групе учешће у капиталу других правних лица и нематеријалних улагања;

- биланс стања који претходи години у којој је дошло до располагања;

- извод из регистра меница Народне банке Србије, ако је уговором о продаји издавање меница предвиђено као посебан вид располагања;

- извод из регистра заложног права АПР;

- спецификација дугорочних и краткорочних кредита на дан 31. децембра претходне пословне године и на дан последњег књижења, са аспекта инструмената обезбеђења истих;

- извештај кредитног бироа;

- листови непокретности, односно изводи из земљишнокњижних регистара;

- изјаве одговорног лица субјекта приватизације и купца о располагању основним средствима/сталном имовином субјекта приватизације.

Уколико је уговором о продаји утврђено ограничење које се односи на располагање имовином, проценат располагања имовином прати се за позиције у оквиру сталне имовине субјекта приватизације (за правне послове продаје, хипотеке, залоге).

8. Документација за обавезу забране отуђења или залагања Предмета продаје:

- одлуке надлежног органа;

- књиговодствене картице Предмета продаје;

- извод из регистра заложног права Агенције за привредне регистре;

- изводи из регистара непокретности.

9. Документација за обавезу откупа акција:

- документација у вези са објавом понуде за откуп акција;

- потврда брокера о спроведеном поступку откупа акција.

 

Прилог 2

Писани и образложени захтев купца за давање сагласности разматра се ако су испуњени следећи услови:

1. за измену инвестиционог програма:

- да је достављени Елаборат о економским и технолошким разлозима измене инвестиционог програма сачињен од овлашћене ревизорске куће или судског вештака, усвојен од стране надлежног органа субјекта приватизације и да садржи потврду оправданости предложених измена инвестиционог програма;

- да измена инвестиционог програма не би нарушила редослед рангирања понуђача на тендеру на којем је купац стекао власништво над капиталом субјекта приватизације;

- да се изменама не мења укупан износ инвестиције и укупан рок за извршење инвестиционе обавезе;

2. за измену вредносне структуре инвестиционог програма у релевантној години:

- да укупна вредност и структура инвестиције у релевантној инвестиционој години остане непромењена;

- да је вредност одступања до 20% вредности сваке позиције у оквиру структуре инвестиционог програма;

3. за измену претежне делатности субјекта приватизације:

- да субјект приватизације у години која претходи години закључења уговора о продаји није остваривао приход од претежне делатности за коју је био регистрован у време закључења уговора о продаји;

- да је купац доставио бизнис план за период праћења уговорне обавезе остваривања континуитета у претежној (измењеној) делатности субјекта приватизације;

- да се продуже уговорени рокови за извршење обавезе одржавања континуитета пословања и социјалног програма у делу који се односи на обавезу исплате зарада и забрану утврђивања технолошког вишка, за 12 месеци од дана истека уговореног рока за извршење обавезе одржавања континуитета пословања;

4. за проширење делатности субјекта приватизације:

- да субјект не остварује тражени ниво прихода од претежне делатности за коју је био регистрован у време закључења уговора о продаји;

- да ће субјект приватизације наставити да обавља претежну делатност за коју је био регистрован у време закључења уговора о продаји;

- да се продуже уговорени рокови за извршење обавезе одржавања континуитета пословања и социјалног програма у делу који се односи на обавезу исплате зарада и забрану утврђивања технолошког вишка, за 12 месеци од дана истека уговореног рока за извршење обавезе одржавања континуитета пословања;

5. за измену одредаба уговореног социјалног програма:

- да се изменама социјалног програма продужава трајање уговорних обавеза из социјалног програма;

- да су купац и синдикална организација у субјекту приватизације потписали измењени социјални програм;

6. за отуђење основних средстава/имовине субјекта приватизације:

- да је достављени Елаборат о разлозима отуђења сачињен од стране овлашћене ревизорске куће или судског вештака, који је усвојио надлежни орган субјекта приватизације;

- да Елаборат садржи потврду оправданости отуђења, а посебно имајући у виду: финансијске ефекте отуђења на пословање субјекта приватизације, процену вредности предмета продаје, податке о намени средстава остварених отуђењем, и да средства остварена отуђењем неће бити употребљена за намирење обавеза према купцу или лицима повезаним са купцем, односно да ће бити употребљена за потребе субјекта приватизације;

- да планирано отуђење не прелази 10% (укупно за све трансакције) преко процента укупног отуђења дозвољеног уговором о продаји;

- да продајна цена планираног предмета отуђења не може бити испод књиговодствене вредности;

7. за залагање основних средстава/имовине субјекта приватизације, само ако је уговором о продаји процентуално ограничено располагање имовином субјекта приватизације успостављањем заложног права:

- да планирано залагање не прелази 10% (укупно по свим основима настанка обавезе залагања) преко процента располагања дозвољеног уговором о продаји;

- да се заложеном имовином обезбеђује извршење обавеза субјекта из пословања;

- да је рачун субјекта приватизације ликвидан;

- да је укупна имовина субјекта приватизације већа од укупних обавеза, умањених за обавезе које су евидентиране на конту 410 по основу обавезе инвестиционог улагања из уговора о продаји, на последњи дан месеца који претходи месецу у ком је захтев поднет;

8. за издавање у закуп основног средства/имовине субјекта приватизације, само ако је уговором о продаји ограничено давање у закуп основног средства/имовине субјекта приватизације:

- да планирани закуп не прелази 10% преко процента располагања дозвољеног уговором о продаји;

9. за издавање меница, само ако је уговором о продаји издавање меница предвиђено као посебан вид располагања имовином:

- да укупна вредност меница није већа од 30% преко уговореног процента располагања имовином субјекта приватизације;

- да субјект приватизације издаје менице за обављање редовног пословања, односно за обезбеђење континуитета пословања;

- да субјект приватизације уредно измирује текуће обавезе по постојећим кредитима, односно по пословима по којима су већ издате менице;

- да је укупна имовина субјекта приватизације већа од укупних обавеза, умањених за обавезе које су евидентиране на конту 410 по основу обавезе инвестиционог улагања из уговора о продаји, на последњи дан месеца који претходи месецу у ком је захтев поднет.

Укупан проценат располагања основним средствима/имовином субјекта приватизације, не може бити већи од 45% по свим основама, укључујући и располагање за које Купцу није потребна претходна сагласност у складу са уговором о продаји;

10. за уступање уговора о продаји:

- образложен захтев за давање сагласности на уступање уговора о продаји;

- мишљење надлежне организације за спречавање прања новца у складу са чланом 13. Закона о приватизацији о непостојању сметњи на страни пријемника за уступање уговора, односно за стицање својства купца;

- потписан и оверен уговор о уступању;

- ако је пријемник правно лице - копију решења о упису пријемника у Регистар привредних субјеката; извештај о бонитету пријемника; образац оверених потписа лица овлашћених за заступање пријемника; завршни рачун за годину која претходи години у којој се тражи уступање; закључни лист пријемника на последњи дан у месецу који претходи месецу у коме се подноси захтев; оверену изјаву директора пријемника да правно лице не спада у круг лица која, сходно члану 12. Закона о приватизацији, не могу бити купац; оверену изјаву контролног члана или контролног акционара правног лица да није лице које сходно члану 12. Закона о приватизацији не може бити купац, односно изјаву директора пријемника да нема контролног члана- акционара; потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да физичко лице које је контролни члан или контролни акционар правног лица није осуђивано за кривична дела из члана 12. Закона о приватизацији и потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да се против физичког лица које је контролни члан, односно контролни акционар, не води поступак за кривична дела из члана 12. Закона о приватизацији;

- ако је пријемник физичко лице - личну карту и уверење о држављанству које није старије од шест месеци у фотокопији; оверену изјаву да пријемник није лице које, сходно члану 12. Закона о приватизацији, не може бити купац, потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да пријемник није осуђиван за кривична дела из члана 12. Закона о приватизацији и потврду надлежног органа, која није старија од шест месеци, да се против пријемника не води поступак за кривична дела из члана 12. Закона о приватизацији.

 

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива