Јавни позив за ДОО „ТРЕМ" БЕОГРАД

07. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 107/15

 

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“,  бр. 83/2014 и 46/2015), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/2014 и 61/2015), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
 
 
JАВНИ ПОЗИВ
за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
ради продаје капитала субјекта приватизације
ДОО ТРЕМ  БЕОГРАД
 
 
МБ: 07629150
 
Шифра поступка: JP 107/15
 
 
 
Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДОО ТРЕМ БЕОГРАД, МБ: 07629150 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).
 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

 
Пословно име:
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ ТРЕМ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
Матични број:
07629150
Структура капитала (АПР):
 1. Агенција за приватизацију, удео:  37,912%
 2. NCA INVESTMENT GROUP doo za holding-poslove, promet i usluge Beograd (Novi Beograd), удео: 62,084%
 3. Акционарски фонд ад Београд, удео: 0,00000083%
 
Вредност капитала (АПР):
Уписани новчани капитал
95.478.000,12 RSD
Уплаћени новчани капитал
95.478.000,12 RSD 31.12.2006
 
3. Опис и вредност предметa продаје
 
Предмет продаје је  37,91200083% капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:
 • удела Агенције за приватизацију, који чини 37,912% основног капитала Субјекта приватизације, и
 • удела Акционарског фонда ад Београд, који чини 0,00000083% основног капитала Субјекта приватизације.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 672.725 евра.
 
 
4. Почетна цена
 
Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 672.725  евра.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
 
 
 
5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку
 
Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 07.09.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.
 
Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.
 
Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.
 
 
6. Откуп продајне документације
 
Сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која изразе интерес за учешће у поступку дужна су да:
 • потпишу Уговор о чувању поверљивих података;
 • откупе продајну документацију.
 
Уговор о чувању поверљивих података заинтересованим лицима може бити послат поштом, факсом или електронским путем.
 
Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу stanasijevic@priv.rs и dperovic@priv.rs  са назнаком “Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 107/15”.
 
Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити.
 
 
Откуп продајне документације траје од 17.08.2015. године до 31.08.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену).
 
Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД (словима: сто хиљада динара).
 
 
По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање Накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.
 
По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију, као и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у седишту Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или путем поште.
 
 
Продајну документацију чине:
 • Уговор о чувању поверљивих података
 • Приватизациона документација и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
 • Упутство за понуђаче
 • Образац пријаве за учествовање у Поступку
 • Нацрт Уговора о продаји.
 
7. Износ и начин уплате депозита
 
Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 67.272 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.
 
Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.
 
На уплаћени депозит се не обрачунава камата.
 
 
 
 
8. Обилазак субјекта приватизације
 
Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације, у циљу разгледања имовине Субјекта приватизације и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.
 
 
9. Датум, време и место отварања пријава
 
Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 09.09.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату у 14:00 часова по београдском времену.
 
Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.
 
Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.
 
Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.
 
 
10. Измене Јавног позива
 
Агенција задржава право да измени све или поједине елементе из овог Јавног позива.
 
 
11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка
 
За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице на српском или енглеском језику:
 
 
 
Агенција за приватизацију
Републике Србије
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија
Славица Танасијевић
Вођа пројектног тима
Тел: +381 11 30 20 804
Факс: +381 11 30 20 881
E-mail: stanasijevic@priv.rs
Дејана Перовић
Помоћник руководиоца пројекта
Тел:   +381 11 30 20 804
Факс: + 381 11 30 20 881
E-mail: dperovic@priv.rs

 

Преузмите
ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину ТРЕМ, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива