Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

(„Службени гласник РС”, број 61 од 10. јула 2015. године)

На основу члана 35. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 46/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 -исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о изменама и допунама Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

Члан 1.

У Уредби о условима, поступку и начину подаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС”, број 122/14), члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Продајну документацију чини:

1) уговор о чувању поверљивих података;

2) упутство за понуђаче;

3) образац пријаве за учествовање у Поступку;

4) нацрт уговора о продаји.

Поред документације из става 1. овог члана, продајну документацију чини и приватизациона документација која садржи:

1) у поступку продаје капитала:

(1) основне податке о субјекту приватизације;

(2) податке о стању средстава и обавеза (преглед непокретности, преглед најважније опреме, преглед имовине и потраживања која су предмет судских спорова са износом вредности спорова, преглед обавеза које су предмет судских спорова са износом вредности спорова, преглед имовине која је под хипотеком и преглед имовине других правних лица над којима субјект приватизације има хипотеку), са стањем на дан процене фер тржишне вредности капитала која се користи у поступку продаје капитала, као и податке о евентуалним променама од дана процене до дана објаве јавног позива;

(3) анализу досадашњег пословања субјекта приватизације (преглед организационе структуре са бројем запослених, старосном и квалификационом структуром, преглед укупног прихода по основним врстама производа, односно услуга, структури тржишта, преглед трошкова пословања);

(4) статусну документацију (статут, оснивачки акт);

(5) имовинско-правну документацију (преписи листова непокретности, упис заложних права на покретним стварима у надлежном регистру, друга документација која доказује основ стицања права на непокретним стварима и најважнијој опреми);

(6) финансијске извештаје за последње три године, заједно са извештајем ревизора ако постоји обавеза сачињавања ревизорског извештаја;

(7) податке о процени фер тржишне вредности капитала која се користи у поступку продаје капитала;

(8) изјаву одговорног лица о тачности и свеобухватности података.

2) у поступку продаје имовине:

(1) програм за продају имовине, односно извод из програма за продају имовине који се односи на предмет продаје;

(2) изјаву одговорног лица о тачности и свеобухватности података.

Продајну документацију из става 1. овог члана припрема Агенција.

Приватизациону документацију из става 2. овог члана припрема субјект приватизације и доставља је Агенцији у року прописаном законом којим се уређује приватизација.

За тачност и свеобухватност достављене приватизационе документације одговорно је лице овлашћено за заступање субјекта приватизације под кривичном, моралном и материјалном одговорношћу.”.

Члан 2.

После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи:

„Члан 4а

Агенција проверава да ли приватизациона документација из члана 4. ове уредбе садржи све елементе прописане овом уредбом.

Субјект приватизације је дужан да приватизациону документацију која не садржи све елементе прописане овом уредбом, допуни у року који одреди Агенција који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема приватизационе документације.”.

Члан 3.

У члану 5. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Агенција ће поништити јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка и то:

- одређивања привремене мере забране располагања капиталом или имовином која је предмет продаје;

- постојања обавезе враћања имовине у натуралном облику у смислу прописа којим се уређује питање услова, начина и поступка враћања одузете имовине и обештећења;

- у другим случајевима који у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.”.

Члан 4.

У члану 6. став 2. речи: „У року од три радна дана од дана” замењују се речју: „После”.

Члан 5.

У члану 13. став 4. речи: „у року од три дана од дана отварања Главног коверта,” бришу се.

У ставу 5. речи: „ од осам дана” замењују се речима: „од највише осам дана”.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7397/2015-1

У Београду, 10. јула 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива