Измена бр. 2 Јавног позива за ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, Имовинска целина 1. – Матична локација Крагујевац

13. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 15/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 26.05.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, МБ: 07631600

Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац

Шифра поступка: JP 15/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 15/15, на начин како следи:

У тачки 3. Јавног позива став 1. и став 2. мења се и гласи    

„Предмет продаје Имовинске целине 1. - Матична локација Крагујевац, чине покретна и непокретна имовина Субјекта приватизације и то:  грађевински објекти означени у ЛН 9085 КО Крагујевац 1. на КП број 4744/4, КП број 4744/5 и КП број 4744/7 на којима Субјект приватизације има право својине, са обимом удела 1/1, објекти нискоградње и остали грађевински објекти који нису евидентирани у Листу непокретности и опрема која је инсталирана у грађевинским објектима и чини технолошку целину где је организован процес производње.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовине са пратећим објектима са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 8.309.677,00 евра.“

У тачки 4. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности имовине Имовинске целине 1. - Матична локација Крагујевац, са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 8.309.677,00 евра.“

У тачки 7. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 830.967,70 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

Све остале одредбе наведене у Јавном позиву и Измени бр. 1 Јавног позива остају непромењене.

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Јелена Каписода

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: jkapisoda@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

E-mail: nmedjedovic@priv.rs

 
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива