Агенција за приватизацију расписала јавни позив за стечајне управнике

01. јул. 2015.

Агенција за приватизација расписала je отворени поступак јавне набавке за услуге стручних лица која ће у име и за рачун и под надзором Агенције за приватизацију обављати послове стечајног управника.

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на интернет страници Агенције за приватизацију Јавне набавке и на порталу Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/.

Оквирни споразум се закључује на период од две године. Агенција за приватизацију може продужити важење Оквирног споразума за још једну годину.

Критеријум за закључење оквирног споразума је економски најповољнија понуда, чији су елементи  искуство и ефикасност у вођењу стечајних поступака и статус стечајног управника.

Понуде се подносе на адресу Агенције за приватиазцију у року од 30 дана од дана објављивања позива, односно до 3. августа 2015. године до 12 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење, односно 3. августа 2015. године, с почетком у 12.30 часова у просторијама Агенције за приватизацију.

Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума понуда је 40 дана од дана јавног отварања понуда. 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива