Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

19. мар. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 20.02.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 93,96306% укупног капитала субјекта приватизације

 

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

(у даљем тексту: Субјект приватизације)

 

Шифра поступка: JP 02/15

 

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 167.694 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSKRPLE72016, у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 93,96306% укупног капитала Субјекта приватизације, на начин како следи:


1.       У основне податке о Субјекту приватизације додаје се да је Влада Републике Србије донела Закључак 05 Број: 023-2265/2015 од 05.03.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.


2.       Мењају се рокови тако да гласе:

Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 06.04.2015.године.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 20.04.2015. године, до 12,00h по локалном времену.

Отварање Главног коверта и коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 22.04.2015. године, у 12,00h, у просторијама Агенције за приватизацију, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, канцеларија бр. 301.

Отварање коверте са ознаком „Понуда“ одржаће се дана 05.05.2015. године, у 11,00h, по локалном времену.


3.       Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: http://www.priv.rs/Privatizacija/10943/Krusik.shtml


4.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Драгана Пузић

Руководилац пројекта за приватизацију - координатор

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива