Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ, БЕОГРАД

27. феб. 2015.

Основни подаци о поступку продаје капитала јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.   Откуп продајне документације   Сва заинтересована лица могу откупити продајну документацију по цени од 250.000,00 динара, након добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију.
Продајна документација биће доступна од 16.03.2015. године. Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 25.03.2015. године.   Захтев мора садржати шифру продаје, контакт податке подносиоца захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном се има сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити. Захтев се доставља контакт особи из овог јавног позива, поштом,  e-mailом или факсом.
Откуп продајне документације је обавезан. Ради преузимања продајне документације, сва лица која изразе интерес да учествују у поступку, дужна су да потпишу Уговор о чувању поверљивих података. У року од три радна дана од дана пријема потврде о уплати цене за продајну документацију и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у седишту Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7,30h до 15,30h, или захтевати достављање документације поштом или e-mailом, на адресу из захтева. Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 03.04.2015. године, до 12,00h по локалном времену.

Попуњена пријавa се подноси у затвореној коверти (Главни коверат) са натписом: „Пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем - шифра продаје ЈP 04/15”.


Главни коверат мора садржати: Пријаву учесника, коверат са ознаком „Подаци о понуђачу”, коверат са ознаком „Понуда”.

Коверат са ознаком „Подаци о понуђачу” мора садржати: потврде и изјаве да понуђач испуњава услове прописане за купца у складу са чланом 12. Закона о приватизацији, парафиран на свакој страни и потписан нацрт уговора о продаји и доказ о уплаћеном депозиту или банкарску гаранцију.


Коверат са ознаком „Понуда” мора садржати износ понуђене цене за предмет продаје. Понуђена цена мора бити једнака или већа од почетне цене.


Отварање Главног коверта и коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 07.04.2015. године, у 12,00h, по локалном времену, у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, канцеларија бр. 301.

Јавни позив у целости
Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива