Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем


На основу члана 35. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси 

УРЕДБУ

о условима, поступку и начину продаје капитала
и имовине методом јавног прикупљања понуда
са јавним надметањем

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови, поступак и начин продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, и то:

1) друштвеног, односно јавног капитала (у даљем тексту: капитал) и имовине у предузећима и другим правним лицима, укључујући и јавна предузећа и јавни капитал исказан у акцијама или уделима;

2) акција, односно удела после раскида уговора о продаји капитала;

3) имовине у предузећима код којих је раскинут уговор о продаји капитала;

4) акција, односно удела Акционарског фонда, као и Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а када се продају заједно са акцијама, односно уделима Акционарског фонда.

II. УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

Члан 2.

Поступак продаје капитала и имовине (у даљем тексту: Поступак) спроводи Агенција за приватизацију (у даљем тексту Агенција), у складу са законом којим се уређује приватизација и овом уредбом.

Припрема поступка

Члан 3.

Припрема продаје обухвата:

1) припрему продајне документације;

2) објављивање јавног позива за подношење понуда за учешће у Поступку.

Продајна документација

Члан 4.

Продајну документацију чини:

1) уговор о чувању поверљивих података;

2) упутство за понуђаче;

3) образац пријаве за учествовање у Поступку;

4) нацрт уговора о продаји.

Поред документације из става 1. овог члана, продајну документацију чини и приватизациона документација која садржи:

1) у поступку продаје капитала:

(1) основне податке о субјекту приватизације;

(2) податке о стању средстава и обавеза (преглед непокретности, преглед најважније опреме, преглед имовине и потраживања која су предмет судских спорова са износом вредности спорова, преглед обавеза које су предмет судских спорова са износом вредности спорова, преглед имовине која је под хипотеком и преглед имовине других правних лица над којима субјект приватизације има хипотеку);

(3) анализу досадашњег пословања субјекта приватизације (преглед организационе структуре са бројем запослених, старосном и квалификационом структуром, преглед укупног прихода по основним врстама производа, односно услуга, структури тржишта, преглед трошкова пословања);

(4) статусну документацију;

(5) имовинско-правну документацију;

(6) финансијске извештаје за последње три године, заједно са извештајем ревизора ако постоји обавеза сачињавања ревизорског извештаја;

(7) податке о процени вредности капитала;

(8) спецификацију имовине, права и обавеза субјекта приватизације (која ће бити саставни део уговора о продаји);

(9) изјаву одговорног лица о тачности и свеобухватности података.

2) у поступку продаје имовине:

(1) програм за продају имовине односно извод из програма за продају имовине који се односи на предмет продаје;

(2) изјаву одговорног лица о тачности и свеобухватности података.

Приватизациону документацију из става 2. тачка 1) овог члана припрема субјект приватизације и доставља је Агенцији у року од 30 дана од дана када је Агенција доставила одлуку о моделу приватизације субјекту приватизације, у складу са законом.

Документацију из става 2. тачка 2) овог члана припрема субјект приватизације и доставља је Агенцији у року прописаном законом којим се уређује приватизација.

За тачност и свеобухватност достављене документације из ст. 3. и 4. овог члана одговорно је лице овлашћено за заступање субјекта приватизације под кривичном, моралном и материјалном одговорношћу.

Јавни позив

Члан 5.

Јавни позив за учешће у Поступку Агенција објављује у складу са законом и овом уредбом.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:

1) пословно име субјекта приватизације и матични број субјекта приватизације;

2) податке о структури и вредности капитала субјекта приватизације;

3) опис и вредност капитала, односно, имовине;

4) почетну цену за продају капитала, односно имовине;

5) средства плаћања;

6) рок и начин подношења пријаве за учешће у Поступку;

7) шифру продаје;

8) цену, време, место и начин преузимања продајне документације;

9) износ и начин уплате депозита;

10) датум, време и место обиласка субјекта приватизације;

11) датум, време и место отварања пријава;

12) друге податке од значаја за спровођење Поступка.


преузмите уредбу у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива