Одлука о реструктурирању за предузеће "Политика – Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Београд

19. дец. 2013.

На основу члана 9. став 1. тачке 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 135/04 и 30/10) и чл. 19, 19а Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - др.закон, 30/10 – др.закон, 93/12 и 119/12), у вези са чланом 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације ("Службени гласник РС", бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 и 59/13), а складу са Иницијативом за покретање поступка приватизације на коју је Влада дала сагласност Решењем 05 Број: 023-9796/2013 од 22.11.2013. године, Агенција за приватизацију дана 04.12.2013. године доноси:

 OДЛУКУ  О РЕСТРУКТУРИРАЊУ


1      ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Политика – Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Београд, Цетињска 1, матични број: 07021747.

2      Поступак реструктурирањa субјекта приватизације из тачке 1. ове одлуке спроводи се:

·         статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији и другим организационим променама;

·         отписом главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или делимично;

·         отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације;

·         другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине.


3      ПОЗИВАЈУ СЕ државни повериоци субјекта приватизације и то: јавна предузећа, Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве, Фонд за развој Републике Србије, други републички органи и организације као и Агенција за осигурање депозита када врши функцију стечајног управника над банкама у стечају и када управља у име и за рачун Републике Србије по основу преузетих ино обавеза, да, у складу са чланом 20а Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године према субјекту приватизације Политика – Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Београд, Цетињска 1, матични број: 07021747, у року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, на адресу субјекта приватизације из тачке 1. диспозитива. 

4      Право да пријаве потраживање према субјекту приватизације имају и остали повериоци у складу са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији.


5      Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације и Агенцији за приватизацију.


6      Ову одлуку објавити у дневном листу „Политика“ у року од 15 дана од дана доношења.


Преузмите оглас у целости
ПОЛИТИКА АД
Акционарски фонд

ПОЛИТИКА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ И ГРАФИЧКУ ДЕЛАТНОСТ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива