JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕХРАНА АД СОМБОР

14. јун. 2024.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕХРАНА АД СОМБОР

Шифра поступка: JП 1/24

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Трговинског предузећа ПРЕХРАНА АД, Сомбор, МБ: 08036101 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

 2. Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна и физичка лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

 3. Подаци о Субјекту приватизације

 4. Пословно име:

  Трговинско предузеће Прехрана АД Сомбор

  Скраћено пословно име:

  ТП Прехрана АД Сомбор

  Седиште:

  Трг Светог Тројства 1, Сомбор

  Матични број:

  08036101

  Назив делатности:

  Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, шифра делатности: 4711

  Структура капитала (ЦРХоВ):

  Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код: ESVUFR ознаке ISIN број: RSPREHE42374, са укупно 214.300 обичних акција, од чега је у власништву: - Регистра акција и удела 139.674 акција, односно 65,17685% капитала

  - Акционарског фонда АД Београд 3.252 акција, односно 1,51750% капитала

  - Осталих акционара 71.374 акција, односно 33,30565% капитала

  Основни капитал (АПР):

  Уписан новчани капитал

  214.300.000,00 РСД

  Уплаћен новчани капитал

  214.300.000,00 РСД 01.02.2012.

 5. Опис и вредност предмета продаје

 6. Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 142.926 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSPREHE42374, у власништву Регистра акција и удела и Акционарског фонда АД Београд, што представља 66,69435% укупног капитала Субјекта приватизације.

  Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2023. године износи: 1.554.574,33 ЕУР.

 7. Почетна цена

 8. Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2023. године, који се нуди на продају, односно 1.036.813,24 ЕУР.

  Средства плаћања су динар (РСД) или евро (ЕУР) - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања.

  Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 9. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

 10. Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 5. јула 2024. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

  Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 11. Откуп продајне документације

 12. Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација

  • Упутство за понуђаче

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку

  • Нацрт Уговора о продаји.

  Продајна документација ће бити доступна од 17. јуна 2024. године.

  Накнада за откуп Продајне документације износи 100.000,00 РСД.

  Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и/или електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и branka.mitric@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 1/24”, најкасније до 28. јуна 2024. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

  По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде за откуп Продајне документације и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

  Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште или електронске поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 13. Банкарска гаранција на име Депозита

 14. Сва заинтересована лица дужна су да доставе Банкарску гаранцију на име Депозита у износу од 103.681,32 ЕУР, како је предвиђено Упутством за понуђаче.

  На износ депозита се не обрачунава камата.

 15. Обилазак Субјекта приватизације

 16. Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 17. Датум, време и место отварања пријава

 18. Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 8. јула 2024. године у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

  Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

  Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 19. Измене Јавног позива

 20. У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

  Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 21. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Душан Шутановац

тел: +381 11 3642 781

E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Бранка Митрић

тел: +381 11 3642 731

E-mail: branka.mitric@privreda.gov.rs

 

Акционарски фонд

Трговинско предузеће ПРЕХРАНА АД Сомбор

Локација:

Сомбор

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива