Решење о проглашењу купца у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву АФ у привредном друштву НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ д.о.о. из Горњег Милановца

05. јун. 2024.

На основу члана 14. став 8. и 15. став 3. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 33/17) (у даљем тексту: Уредба), члана 4. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/20, 116/22 и 92/23-др. закон), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон) и Одлуке Комисије за спровођење поступaка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда од 28. маја 2024. године, у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ“ ДОО из Горњег Милановца, шифра продаје АФ 2024-28, Министарство привреде, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

  1. ОДОБРАВА се пријава учесника Алберта Ћираковића из Горњег Милановца, ул. Народног хероја Предрага Јевтића Шкепа бр. 15, ЈМБГ 2404978914404, за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ“ ДОО из Горњег Милановца, шифра продаје АФ 2024-28.

  2. ПРОГЛАШАВА СЕ КУПЦЕМ Алберт Ћираковић из Горњег Милановца, ул. Народног хероја Предрага Јевтића Шкепа бр. 15, ЈМБГ 2404978914404 у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ“ ДОО из Горњег Милановца, шифра продаје АФ 2024-28.

  3. Решење ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 25. aприла 2024. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ“ ДОО из Горњег Милановца, шифра продаје АФ 2024-28.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 21. мај 2024. године до 15:00 часова. До истека рока за достављање пријава пристигла је једна пријава и то пријава Алберта Ћираковића из Горњег Милановца.

Чланом 2. став 1. Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове приватизације (у даљем тексту: Министарство) спроводи поступак продаје капитала из члана 1. ове уредбе методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак).

Чланом 8. став 1. Уредбе прописано је да Министарство образује Комисију за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда (у даљем тексту: Комисија), a чланом 14. став 1. Уредбе предвиђено је да Комисија спроводи поступак отварања и оцене пријава у року од пет радних дана од дана истека рока за подношење пријава.

Решењем Министарства привреде бр. 001433106 2024 10810 005 009 023 029 од 26. априла 2024. године, образована је Комисија.

Комисија је, на Седници одржаној 28. маја 2024. године, спровела поступак отварања и оцене пријавe и утврдила да је пријава учесника Алберта Ћираковића из Горњег Милановца, ул. Народног хероја Предрага Јевтића Шкепа бр. 15, ЈМБГ 2404978914404, благовремена и потпуна, да је поднета у складу са јавним позивом, продајном документацијом и Уредбом, те је Министарство сагласно члану 14. став 8. Уредбе, донело одлуку као у ставу 1. диспозитива решења.

Чланом 15. Уредбе прoписано је да у случају да је у Поступку пристигла само једна пријава за коју Комисија утврди да испуњава прописане услове из члана 14. ове уредбе, одмах се приступа отварању и оцени понуде, да Комисија утврђује да ли понуда испуњава услове прописане јавним позивом, продајном документацијом и овом уредбом и да Министарство на предлог Комисије проглашава купцем учесника чија пријава и понуда испуњавају прописане услове.

Минимална цена за предмет продаје, у складу са Јавним позивом, износила је 48.495,00 динара.

Комисија је констатовала да се учесник Алберт Ћираковић из Горњег Милановца, обавезао да плати износ од 50.500,00 динара, ради куповине удела у власништву Акционарског фонда, којe Министарство нуди на продају, што представљa 4,69% укупног регистрованог капитала друштва „НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ“ ДОО из Горњег Милановца.

Комисија је утврдила да понуда испуњава услове предвиђене јавним позивом, продајном документацијом и Уредбом, те је Министарство сагласно члану 15. став 3. Уредбе, донело одлуку као у ставу 2. диспозитива.

Акционарски фонд

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТАКОВСКЕ НОВИНЕ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива