ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје акција у власништву Акционарског фонда у привредном друштву ПАНОН ЦРВЕНКА АД КЕЛЕБИЈА

23. апр. 2024.

На основу члана 14. став 8. и 15. став 3. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 33/17) (у даљем тексту: Уредба), члана 4. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/20, 116/22), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аут. тумачење и 2/23-одлука УС), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18- др. закон), у поступку спровођења поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву ПАНОН ЦРВЕНКА АД КЕЛЕБИЈА, шифра продаје АФ 2024-10, министарство привреде, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје акција у власништву Акционарског фонда у привредном друштву ПАНОН ЦРВЕНКА АД КЕЛЕБИЈА, АФ 2024-10 (у даљем тексту: Поступак).

  2. Решење о проглашењу Поступака неуспешним, објављује се на интернет страници Министарства даном доношења.

  3. Решење ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 13. марта 2024. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у у привредном друштву ПАНОН ЦРВЕНКА АД КЕЛЕБИЈА, шифра продаје АФ 2024-10.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 10. април 2024. године до 15:00 часова. До истека рока за достављање пријава није пристигла ниједна пријава за напред наведена друштва.

Чланом 8. став 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. Гласник РС“, бр. 33/17), прописано је да Министарство образује Комисију за спровођење поступка, чланом 14. став 1. Уредбе, предвиђено је да Комисија спроводи Поступак отварања и оцене пријава у року од пет радних дана од дана истека рока за подношење пријава.

Чланом 29. став 1. тачка 1. Уредбе прописано је да Министарство проглашава Поступак неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Решењем Министарства привреде бр. 000897319 2024 10810 005 009 023 029 од 18. марта 2024. године, образована је Комисијa за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је, на Седници одржаној 16. априла 2024. године, констатовала да до истека рока за доставу пријава није достављена ниједна пријава ради куповине акција у власништву Акционарског фонда у привредном друштву ПАНОН ЦРВЕНКА АД КЕЛЕБИЈА, шифра продаје АФ 2024-10. Стога, Комисија је донела Одлуку којом се предлаже да министарство донесе решење којим се Поступак проглашава НЕУСПЕШНИМ.

Чланом 29. став 3. Уредбе, прописано је да се одлука о проглашењу Поступка неуспешним, односно поништењу Поступка објављује на интернет страници Министарства даном доношења.

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПАНОН ЦРВЕНКА, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, СИРЋЕТА И КВАСЦА, КЕЛЕБИЈА

Локација:

Келебија

Делатност:

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива