JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

13. мар. 2024.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) (у даљем: Закон), Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 33/2017) (у даљем тексту: Уредба) и Одлукe Савета Акционарског фонда, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у следећим привредним друштвима:

Назив правног лицa

YU TIM RENT A CAR ДОО БЕОГРАД

БЕОКОНЧАР ДОО БЕОГРАД

Матични број

07885075

07737432

Делатност

Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила

Постављање електричних инсталација

Адреса правног лица

Антифашистичке борбе бр. 18,

Нови Београд

Теразијски пролаз бб,

Београд

Предмет продаје

 

Удео који представља 16,20% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 11,78% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

562.140,00

1.517.736,00

Шифра продаје

АФ 2024-02

АФ 2024-03

Депозит за учешће

(у дин.)

281.070,00

758.868,00

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Назив правног лицa

СТРУЈА ДОО НОВИ САД

СТУДИО ТУРС ДОО БЕОГРАД

Матични број

08024146

06212581

Делатност

Постављање електричних инсталација

Услуге припремања и послуживања пића

Адреса правног лица

Чернишевског 1,

Нови Сад

Посавског одреда бб,

Београд

Предмет продаје

 

Удео који представља 0,85629% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 21,70% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

1.613.576,00

1.276.828,00

Шифра продаје

АФ 2024-04

АФ 2024-05

Депозит за учешће

(у дин.)

806.788,00

638.414,00

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Назив правног лицa

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЈЕНИЦА ДОО СЈЕНИЦА

АРХИТЕКТУРА АД СТАРА ПАЗОВА

Матични број

07192517

08121478

Делатност

Ветеринарска делатност

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Адреса правног лица

Пештерска бр. 43,

Сјеница

Светосавска 11/III,

Стара Пазова

Предмет продаје

 

Удео који представља 2,42% укупно регистрованог капитала

377 акција које представљају 6,56794% укупног капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

750.346,00

152.048,00

Шифра продаје

АФ 2024-06

АФ 2024-07

Депозит за учешће

(у дин.)

375.173,00

76.024,00

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Назив правног лицa

БИРО 54 АД ЗРЕЊАНИН

ГРАДИТЕЉ - ХОЛДИНГ АД БЕОГРАД

Матични број

08000778

07176899

Делатност

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Делатност холдинг компанија

Адреса правног лица

Гимназијска бр. 22,

Зрењанин

Шумадијски трг 6А,

Београд

Предмет продаје

 

426 обичних акција које представљају 4,85581% емисије обичних акција и

1 преференцијална акција која представља 0,22222% емисије преференцијалних акција

2.323 акције које представљају 3,69176% укупног капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

99.077,00

8.188.830,00

Шифра продаје

АФ 2024-08

АФ 2024-09

Депозит за учешће

(у дин.)

49.538,50

4.094.415,00

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

10.000,00

20.000,00

Назив правног лицa

ПАНОН ЦРВЕНКА АД КЕЛЕБИЈА

РЕКО АД БОР

Матични број

08116911

17026631

Делатност

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

Трговина на мало обућом и предметима од коже

Адреса правног лица

Едварда Кардеља бр. 341, Келебија

Моше Пијаде 28/4,

Бор

Предмет продаје

 

76.021 акција које представљају 9,64008% укупног капитала

392 акције које представљају 18,18182% укупног капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

17.436.400,00

135.637,00

Шифра продаје

АФ 2024-10

АФ 2024-11

Депозит за учешће

(у дин.)

8.718.200,00

67.818,50

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Назив правног лицa

СЛОБОДА АД НИШ

ШУМАДИЈА АД МЛАДЕНОВАЦ

Матични број

07131283

07046421

Делатност

Издавање новина

Остали непоменути специфични грађевински радови

Адреса правног лица

Генерала Боже Јанковића 9,

Ниш

Краља Петра I 233,

Младеновац

Предмет продаје

 

4.101 акција које представљају 25,06724% укупног капитала

307 акција које представљају 21,40865% укупног капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

3.280.048,00

209.591,00

Шифра продаје

АФ 2024-12

АФ 2024-13

Депозит за учешће

(у дин.)

1.640.024,00

104.795,50

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Назив правног лицa

ТЕКСТИЛ АД ЗРЕЊАНИН

УРБАНПРОЈЕКТ АД ЧАЧАК

Матични број

08116369

07167571

Делатност

Трговина на велико текстилом

Архитектонска делатност

Адреса правног лица

Гимназијска 22,

Зрењанин

Жупана Страцимира бр. 35/3,

Чачак

Предмет продаје

 

1.989 акција које представљају 2,06084% укупног капитала

336 акција које представљају 4,72906% укупног капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

1.096.057,00

2.513.072,00

Шифра продаје

АФ 2024-14

АФ 2024-15

Депозит за учешће

(у дин.)

548.028,50

1.256.536,00

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Заинтересована лица су дужна да откупе продајну документацију. Захтев се подноси Министарству у писаној форми, поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације“ уз навођење Шифре продаје, најкасније до 27. марта 2024. године до 15:00 часова.

Захтев мора садржати контакт податке подносиоца Захтева (име и презиме/пун назив, адресу, ЈМБГ/матични број, e-mail адресу/телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, подносиоцу захтева или овлашћеном лицу подносиоца Захтева, биће испостављена инструкција за уплату накнаде.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси Теразије бр. 23, Београд, IV спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

Продајну документацију чине:

  • Документација и информације о предмету продаје

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку

  • Образац понуде

  • Нацрт Уговора о продаји

  • Упутство за понуђаче.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 10. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ ДО 15:00 часова. Пријава се доставља Министарству привреде, на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија, у складу са Упутством за понуђаче.

Отварање Главног коверта и Коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу“ одржаће се 16. априла 2024. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије бр. 23, IV спрат, Београд, у 12:00 часова.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Средство плаћања у Поступку је у домаћој валути. Проглашени купац у Поступку продајну цену плаћа одједном.

Депозит за учешће износи 50% минималне цене и уплаћује се у готовом новцу. Враћање депозита је прописано Уредбом и Упутством за понуђаче, а учесник Поступка потписом Пријаве потврђује да је упознат са одредбама Уредбе и Упутства за понуђаче у вези са враћањем депозита.

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале. Министарство ће поништити Јавни позив у целости или за појединачна привредна друштва чији капитал је предмет продаје, у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати Мишу Петровића тел. 011/3020-835, е-mail адреса misa.petrovic@privreda.gov.rs или Маријану Ђаковић тел. 011/3020-834, е-mail адреса: marijana.djakovic@privreda.gov.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива