Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА, матични број: 20011980, шифра поступка: JП 6/23, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

19. феб. 2024.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 13. фебруара 2024. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА, матични број: 20011980, шифра поступка: JП 6/23, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 100% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА, матични број: 20011980 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: JП 6/23, објављен је 18. децембра 2023. године у дневним новинама „Вечерње новости“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје је био удео у власништву Републике Србије (87,23%) и удео у власништву Аутономне покрајине Војводина (12,77%), што представља 100% укупног капитала Субјекта приватизације.

Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 10.624.382,04 ЕУР. Право на учешће у поступку имала су домаћа и/или страна, правна и/или физичка лица, која су поднела захтев за откуп продајне документације, потписала уговор о чувању поверљивих података и откупила продајну документацију.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 12. фебруара 2024. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 13. фебруара 2024. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образованa Решењем Министарства привреде Број: 000302068 2023 10810 005 004 023 024 од 31. јануара 2024. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Приватизација

ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО

Локација:

Инђија

Делатност:

Третман и одлагање отпада који није опасан

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива