JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА

18. дец. 2023.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА, МБ: 20011980

Шифра поступка: JП 6/23

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА, МБ: 20011980 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Право за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће и/или страно, правно и/или физичко лице, које је поднело захтев за откуп Продајне документације, потписало уговор о чувању поверљивих података и откупило Продајну документацију.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА

Скраћено пословно име:

ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО

Седиште:

Зелени заселак 1, Инђија

Матични број:

20011980

Назив делатности:

Третман и одлагање отпада који није опасан, шифра делатности 3821

Структура

капитала (АПР):

Република Србија 87,23%;

Аутономна покрајина Војводина 12,77%.

Основни капитал (АПР):

Новчани капитал
Уписан: 508.731.709,00 РСД
62.462.000,00 РСД

Уплаћен: 62.462.000,00 РСД 29.10.2020
18.752.667,50 РСД 10.12.2010
366.718.182,75 РСД 23.06.2011
23.525,00 РСД 30.01.2009
19.983,75 РСД 18.02.2005
68.961.230,00 РСД 14.12.2010
8.010.930,00 РСД 19.11.2010
24.986.050,00 РСД 15.10.2010
21.259.140,00 РСД 23.12.2010

Неновчани капитал
Уписан: 63.680.000,00 РСД
155.207.454,53 РСД
115.660.703,47 РСД

Унет: 115.660.703,47 РСД 20.09.2021
155.207.454,53 РСД 25.08.2021
1.366.095,20 РСД 13.02.2007 у непокретностима
62.313.904,80 РСД 13.02.2007 у правима

   

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје је удео у власништву Републике Србије (87,23%) и удео у власништву Аутономне покрајине Војводина (12,77%), што представља 100% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године износи 1.246.478.000,00 РСД.

Према средњем курсу НБС на дан 31. децембар 2022. године укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације износи 10.624.382,04 ЕУР.

4. Почетна цена

Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 10.624.382,04 ЕУР.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД) - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања.

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 12. фебруара 2024. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података,
  • Приватизациона документација,
  • Упутство за понуђаче,
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку,
  • Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација ће бити доступна од 21. децембра 2023. године.

Накнада за откуп Продајне документације износи 100.000,00 РСД.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и/или електронском поштом (е-mail) на адресе marko.ljuboja@privreda.gov.rs и maja.antal@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 6/23”, најкасније до 15. јануара 2024. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, е-маил адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.


По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде за откуп Продајне документације и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште или електронске поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 1.062.438,20 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На износ депозита се не обрачунава камата.

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 13. фебруара 2024. године у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10.  Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

 

Марко Љубоја
тел: +381 11 3642 803
E-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

 

Маја Антал
тел: +381 11 3642 965
E-mail: maja.antal@privreda.gov.rs

Приватизација

ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО

Локација:

Инђија

Делатност:

Третман и одлагање отпада који није опасан

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива