ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ акционарско друштво за новинску и издавачку делатност БАЧКА ПАЛАНКА

08. нов. 2023.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА
НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ акционарско друштво за новинску и издавачку делатност БАЧКА ПАЛАНКА, МБ 08779392
Шифра поступка:
ЈП 3/23

Министарство привреде је 26. јула 2023. године, објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ акционарско друштво за новинску и издавачку делатност Бачка Паланка, матични број: 08779392, шифра поступка: ЈП 3/23 (у даљем тексту: Субјект приватизације) у дневним новинама „Новости“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје чиниo je пакет акција састављен од 381 акције у власништву Регистра акција и удела, што представља 95,01247% укупног капитала Субјекта приватизације.

Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно: 14.057,40 евра.

Рок за доставу захтева за откуп Продајне документације био је 11. август 2023. године до 15:00 часова, док је рок за доставу пријава за учешће у поступку био 24. август 2023. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

До истека рока за подношење Пријава поднета је једна Пријава од стране учесника Premijus ДОО, Београд-Земун, матични број: 21309192.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 4. октобра 2023. године, донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Premijus ДОО, Београд-Земун.

Уговор о продаји капитала потписан је 7. новембра 2023. године, између Министарства привреде и Premijus ДОО, Београд-Земун, матични број: 21309192, по продајној цени у износу од 14.800,00 евра, и оверен истог дана пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем под бројем УОП-Т: 117/2023.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарству привреде је достављено:

- у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17), мишљење Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора и

- у складу са одредбама чл. 45-47. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) мишљење Министарства информисања и телекомуникација да закључењем предметног уговора не би дошло до угрожавања медијског плурализма.

Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива