JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД (ВРАЧАР)

02. окт. 2023.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД (ВРАЧАР)

Шифра поступка: JП 5/23

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације СЛАВИЈА ХОТЕЛИ друштво с ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Београд (Врачар), МБ: 20039329 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 1. Право на учешће у Поступку

 2. Право на учешће у Поступку има домаће и/или страно, правно и/или физичко лице, које је поднело захтев за откуп Продајне документације, потписало уговор о чувању поверљивих података и откупило Продајну документацију, и које испуњава следеће Квалификационе услове:

  - за привредно друштво: да је самостално остварило пословни приход у 2022. години у износу од најмање 50 милиона евра и да је самостално остварило пословни и нето добитак у 2022. години,

  - за инвестициони фонд са својством правног лица: да је имао укупну активу у вредности од најмање 250 милиона евра у 2022. години,

  - за физичко лице: да поседује новчана средства у износу од најмање 25 милиона евра.

  Право на учешће у поступку има и конзорцијум правних и/или физичких лица, од којих је бар један члан конзорцијума поднео захтев за откуп Продајне документације, потписао уговор о чувању поверљивих података и откупио Продајну документацију, и који кумулативно испуњава следеће услове:

  • Да су сви чланови конзорцијума закључили писани Уговор о конзорцијуму и оверили га код надлежног органа;

  • Да је сваки члан конзорцијума Уговором о конзорцијуму преузео неограничену солидарну одговорност;

  • Да је Уговором о конзорцијуму прецизиран проценат учешћа сваког члана конзорцијума у куповини капитала Субјекта приватизације;

  • Да је Уговором о конзорцијуму одређено лице које заступа конзорцијум или да су сви чланови конзорцијума потписали оверено пуномоћје лицу који заступа конзорцијум;

  • Да су сви чланови конзорцијума потписали Уговор о чувању поверљивих података;

  • Да већински члан конзорцијума са минималним учешћем у конзорцијуму од 51% (Носилац Конзорцијума) испуњава један од следећих Квалификационих услова:

   • да је привредно друштво које је самостално остварило пословни приход у 2022. години у износу од најмање 50 милиона евра и које је самостално остварило пословни и нето добитак у 2022. години, или

   • да је инвестициони фонд са својством правног лица са укупном активом у вредности од најмање 250 милиона евра у 2022. години, или

   • да је физичко лице које поседује новчана средства у износу од најмање 25 милиона евра.

  Носилац Конзорцијума не сме иступити из Конзорцијума и мора задржати већинско учешће у Конзорцијуму за време трајања обавеза из Уговора о продаји.

  Испуњеност Квалификационих услова не може се доказивати преко директно или индиректно, капиталом и/или уговором, повезаних лица.

 3. Подаци о Субјекту приватизације

 4. Пословно име:

  СЛАВИЈА ХОТЕЛИ друштво с ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Београд (Врачар)

  Скраћено пословно име:

  СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДОО Београд

  Седиште:

  Светог Саве 1-9, Београд

  Матични број:

  20039329

  Назив делатности:

  Хотели и сличан смештај, шифра делатности 5510

  Структура капитала (АПР):

  Република Србија 100%

  Основни капитал (АПР):

  Уписан новчани капитал

  196.647.211,67 РСД

  Уплаћен новчани капитал

  81.864,10 РСД 19.5.2005.

  20.500.000,37 РСД 7.6.2006. (нераспоређена добит за 2005. годину)

  176.065.347,20 РСД 11.12.2018.

  Уписан неновчани капитал

  1.539.798.331,65 РСД

  Унет неновчани капитал

  1.539.798.331,65 РСД 13.5.2005.

   

 5. Опис и вредност предмета продаје

 6. Предмет продаје је удео у власништву Републике Србије, што представља 100% укупног капитала Субјекта приватизације.

  Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године износи: 24.940.661 ЕУР.

 7. Почетна цена

 8. Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 24.940.661 ЕУР.

  Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД) - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања.

  Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 9. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

 10. Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24. новембра 2023. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

  Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 11. Откуп продајне документације

 12. Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података

  • Приватизациона документација

  • Упутство за понуђаче

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку

  • Нацрт Уговора о продаји.

  Продајна документација ће бити доступна од 4. октобра 2023. године.

  Накнада за откуп Продајне документације износи 150.000,00 РСД.

  Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и/или електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 5/23”, најкасније до 24. октобра 2023. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

  По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде за откуп Продајне документације и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

  Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште или електронске поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 13. Износ и начин уплате Депозита

 14. Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 2.494.066,10 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

  Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

  На износ депозита се не обрачунава камата.

 15. Обилазак Субјекта приватизације

 16. Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 17. Датум, време и место отварања пријава

 18. Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 28. новембра 2023. године у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

  Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

  Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 19. Измене Јавног позива

 20. У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

  Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 21. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Душан Шутановац

тел: +381 11 3642 781

E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Сања Грубић

тел: +381 11 3642 977

E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

 

Славија хотели доо
Контрола

СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД (ВРАЧАР)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива