Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД, МБ: 07012209, шифра поступка: JП 2/23, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

31. авг. 2023.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 30. августа 2023. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД, МБ: 07012209, шифра поступка: JП 2/23, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД, МБ: 07012209 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 2/23, објављен је 26. августа 2023. године у дневним новинама „Новости“ и на интернет страници Министарства привреде. Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 15.941 акција, што представља 67,63832% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације (60,20027%) и у власништву Фонда за развој (7,43805%). Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2022. године, односно 3.811.962,85 ЕУР.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети захтев за откуп продајне документације најкасније до 11. августа 2023. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. У предвиђеном року за подношење захтева за откуп продајне документације, захтев су поднела 2 правна лица: MK OFFICE RENT ДОО, Београд, МБ: 21666874 и VILA LIBRI ДОО, Београд, МБ: 21937436, која су платила накнаду за откуп Продајне документације, потписала Уговор о чувању поверљивих података и преузела Продајну документацију, чиме су стекла статус учесника у Поступку.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети Пријаве за учешће у поступку најкасније до 25. августа 2023. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. У предвиђеном року није било поднетих Пријава.

Дана 29. августа 2023. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем Министра привреде Број: 119-01-00270/2023-05 од 14. августа 2023. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ИП Рад ад
Контрола

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД )

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива