JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

26. јул. 2023.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

МБ: 07012209
Шифра поступка: JП 2/23

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД, МБ: 07012209 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

Седиште:

Београд, Дечанска 12

Матични број:

07012209

Назив делатности:

5811 - издавање књига

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал је акцијски, састављен од 23.568 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број RSРRАDE52586, од којих је:

  • 14.188 акција (60,20027% капитала) у власништву Регистра акција и удела,

  • 1.753 акције (7,43805% капитала) у власништву Фонда за развој Републике Србије,

  • 7.627 акција (32,36168% капитала) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписан/уплаћен новчани капитал

11.784.000 РСД

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 15.941 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSРRАDE52586, у власништву Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације и Фонда за развој Републике Србије, што представља 67,63832% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, износи 661.206.000,00 динара, односно 5.635.803,56 евра.

4. Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 3.811.962,85 евра.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25. августа 2023. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у затвореној коверти, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података,

  • Приватизациона документација,

  • Упутство за понуђаче,

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку,

  • Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација ће бити доступна од 31. јула 2023. године.

Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија или електронском поштом (e-mail) на српском или енглеском језику на следеће адресе: slavica.pribic@privreda.gov.rs и marko.ljuboja@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 2/23”, најкасније до 11. августа 2023. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

7. Банкарска гаранција на име Депозита

Сва заинтересована лица дужна су да доставе Банкарску гаранцију на име Депозита у износу од 381.196,29 евра, како је предвиђено Упутством за понуђаче.

На износ депозита се не обрачунава камата.

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 29. августа 2023. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, на I спрату, у 13:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица:

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Славица Прибић

тел: +381 11 3642 775

E-mail: slavica.pribic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Марко Љубоја

тел: +381 11 3642 803

E-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

 

ИП Рад ад
Контрола

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД )

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива