ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „Конфекција Лисца Бабушница" ДОО из Бабушнице

07. дец. 2022.

На основу члана 14. став 8. и 15. став 3. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 33/17) (у даљем тексту: Уредба), члана 4. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/20, 116/22), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18- др. закон и 47/18), у поступку спровођења поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „Конфекција Лисца Бабушница“ ДОО из Бабушнице, шифра Продаје АФ 2022-04, министар доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „Конфекција Лисца Бабушница“ ДОО из Бабушнице, шифра Продаје АФ 2022-04.

  2. Решење о проглашењу Поступка неуспешним, објављује се на интернет страници Министарства даном доношења.

  3. Решење ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 26. октобра 2022. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „Конфекција Лисца Бабушница“ ДОО из Бабушнице, шифра Продаје АФ 2022-04.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 16. новембар 2022. године до 15:00 часова. До истека рока за достављање пријава није пристигла ниједна пријава.

Чланом 8. став 1. Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. Гласник РС“, бр. 33/17), прописано је да Министарство образује Комисију за спровођење поступка, чланом 14. став 1. Уредбе, прописано је да Комисија спроводи Поступак отварања и оцене пријава у року од пет радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а ставом 8. истог члана, прописано је да Министарство на предлог Комисије одобрава пријаву која испуњава услове у складу са јавним позивом, продајном документацијом и овом уредбом.

Решењем Министарства привреде бр. 119-01-00179/2022-05 од 19. октобра 2022. године, образована је Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у привредном друштву „Конфекција Лисца Бабушница“ ДОО из Бабушнице (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је на Седници одржаној 23. новембра 2022. године, констатовала да за привредно друштво „Конфекција Лисца Бабушница“ ДОО из Бабушнице, МБ 07592230, шифра Продаје АФ 2022-04, није приспела ниједна пријава.

Чланом 14. Уредбе, прописано је да уколико ниједна пријава не испуњава прописане услове, Министарство на предлог Комисије проглашава Поступак неуспешним.

Чланом 29. став 3. Уредбе, прописано је да се одлука о проглашењу Поступка несупешним, односно поништењу Поступка објављује на интернет страници Министарства даном доношења и доставља учеснику у року од пет дана од дана доношења.

Имајући у виду наведено одлучено је као у ставу 1. диспозитива.

Акционарски фонд

КОНФЕКЦИЈА ЛИСЦА БАБУШНИЦА ДОО, БАБУШНИЦА

Локација:

Бабушница

Делатност:

Производња рубља

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива