Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО Акционарско друштво, проглашава се неуспешним

22. феб. 2021.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 22. фебруара 2021. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО Акционарско друштво, Београд, матични број 07045085, шифра поступка: ЈП 2/20, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО Акционарско друштво, Београд, матични број 07045085, шифра поступка: ЈП 2/20, објављен је 30. децембра 2020. године у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде, а Измена бр. 1 Јавног позива, дана 6. јануара 2021. године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 19. фебруара 2021. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 22. фебруара 2021. године одржана је прва седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО Акционарско друштво, Београд, матични број 07045085, образоване Решењем министра привреде Број: 119-01-00047/2021-05 од 9. фебруара 2021. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Акционарски фонд

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Слатководне аквакултуре

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива