Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина, проглашава се неуспешним

11. феб. 2021.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 8. фебруара 2021. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

 

1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина, матични број: 07219792, шифра поступка: JП 3/20, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.


О б р а з л о ж е њ е
Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина, матични број: 07219792 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 3/20, објављен је 30. децембра 2020. године у дневним новинама „Српски Телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде. Предмет продаје је чинио пакет акција који се састоји од 517.130 акција у власништву Републике Србије, 159.801 акције у власништву Регистра акција и удела, 62.961 акције у власништву Фонда за развој Републике Србије, 16.509 акција у власништву Републичког фонда за ПИО и 7.893 акције у власништву Акционарског фонда АД Београд, што укупно чини 764.294 акција и што представља 97,71568% укупног капитала Субјекта приватизације. Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2019. године, односно 5.650.057,42 евра.

 

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети захтев за откуп продајне документације најкасније до 27. јануара 2021. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. У предвиђеном року за подношење захтева за откуп продајне документације, није поднет ниједан захтев. Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 5. фебруара 2021. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

Дана 8. фебруара 2021. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образована Решењем Министра привреде Број: 119-01-00044/2021-05 од 26. јануара 2021. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

 

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.


Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

 

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШИК-ПЛАСТИКА ОСЕЧИНА (ВАРОШИЦА)

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива