Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Дунав" АД, Гроцка, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

15. нов. 2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 14. новембра 2019. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Привредно друштво за производњу синтетичких текстурираних филамената, ефектних и комбинованих предива и конца „Дунав“ АД, Гроцка, матични број: 07030550, шифра поступка: JП 13/19, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 24,56806% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације Привредно друштво за производњу синтетичких текстурираних филамената, ефектних и комбинованих предива и конца „Дунав“ АД, Гроцка (у даљем тексту: Субјект приватизације), матични број: 07030550, шифра поступка: JП 13/19, објављен је 24. октобра 2019. године у дневним новинама „Српски Телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 8. новембра 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 12. новембра 2019. године, одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем Министра привреде Број: 119-01-559/2016-05 од 8. новембра 2016. године и Решењем о измени Решења Министра привреде Број: 119-01-559/2016-05 од 25. јула 2019. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ДУНАВ АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИНТЕТИЧКИХ ТЕКСТУРИРАНИХ ФИЛАМЕНАТА, ЕФЕКТНИХ И КОМБИНОВАНИХ ПРЕДИВА И КОНЦА ДУНАВ АД ГРОЦКА

Локација:

Гроцка

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива