Поништава се поступак продаје капитала субјекта приватизације Јат-Техника друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Сурчин

11. окт. 2019.

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде доноси:

О Д Л У К У

1. ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК продаје капитала субјекта приватизације Јат-Техника друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Сурчин, шифра поступка ЈП 10/19.

2. Све до сада предузете радње у вези са овим поступком стављају се ван снаге и не производе правно дејство.

3. Одлуку о поништају поступка објавити на интернет страници Министарства привреде.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са Закључком Владе 05 Број: 023-11347/2017 од 24. новембра 2017. године о одређивању модела и метода приватизације субјекта Јат-Техника друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Сурчин, Закључком Владе 05 Број: 023-4638/2019 од 9. маја 2019. године којим је Влада одредила проценат капитала који ће бити предмет продаје и почетну цену, Одлуком број: 01/2 број: 450-4473/19 од 7. јуна 2019. године Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање о продаји удела од 1,0804%, Одлуком број: 0011-40-8/19 од 6. јуна 2019. године Управног одбора Националне службе за запошљавање о продаји удела од 0,1574%, Одлуком број: 433-162/2018-II од 7. септембра 2018. године Општинског већа општине Пећинци о продаји  удела од 0,0038%, Одлуком број: 06-960/2018-01-2 од 9. октобра 2018. године Скупштине општине Аранђеловац о продаји удела од 0,0001%, Одлуком број: II-04-06-3/2019-4 од 12. јула 2019. године Скупштине града Панчева о продаји удела од 0,0023%, Одлуком број: 4-10/2018-I од 2. јула 2019. године Скупштине општине Ковин о продаји удела од 0,0009%, Одлуком број: 011-71/2019-II-01 од 27. јуна 2019. године Скупштине града Вршца о продаји удела од 0,0008% и Одлуком број: 46-39/2019-04 од 25. јуна 2019. године Скупштине општине Алибунар о продаји удела од 0,0011%, организован је поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за продају 99,3834% капитала Јат-Техника друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Сурчин, мб: 20029188 (у даљем тексту: Субјект приватизације).

Дана 24. јуна 2019. године, Министарство привреде је објавило први Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације. Почетна цена на јавном надметању износила је 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2018. године, односно 20.498.762,00 евра. Одлуком Министарства привреде од 1. августа 2019. године, овај поступак је проглашен неуспешним.

Дана 2. септембра 2019. године, објављен је други јавни позив позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, шифра поступка ЈП 10/19.

Током трајања поступка, установљено је да постоје одређена питања у вези са спровођењем поступка приватизације која је потребно претходно размотрити и решити како би се овај поступак спровео на исправан и ефикасан начин.

Имајући у виду наведено, а полазећи од овлашћења из члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), сходно коме Министарство привреде може својом одлуком да поништи поступак у било које време, све до потписивања уговора о продаји, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ова одлука је коначна.

Против ове одлуке се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана достављања.

ЈАТ Техника доо
Контрола

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива