Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје ТЕХНОХЕМИЈА Предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе-Акционарско друштво Београд, проглашава се неуспешним

30. сеп. 2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 27. септембра 2019. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА Предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе-Акционарско друштво Београд, матични број: 07032919, шифра поступка: ЈП 9/19, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за ТЕХНОХЕМИЈА П07032919 објављен је . године.         

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 25. септембра 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 27. септембра 2019. године одржана је прва седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА Предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе-Акционарско друштво Београд, матични број: 07032919, образоване Решењем министра привреде Број: 119-01-00284/2019-05 од 9. септембра 2019. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ТЕХНОХЕМИЈА АД
Акционарски фонд

ТЕХНОХЕМИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ПРОИЗВОДЊУ ХЕМИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ РОБЕ-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива