Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала ТРЕМ Београд, проглашава се неуспешним.

13. сеп. 2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 12. септембра 2019. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељство туризам и трговину ТРЕМ Београд, матични број: 07629150, шифра поступка: ЈП 8/19, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

 

  1. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

 

  1. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 37,91200083% укупног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину ТРЕМ, Београд, матични број 07629150 (у даљем тескту: Субјект приватизације), који се састоји од:

  • Удела Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације који чини 37,912% основног капитала Субјекта приватизације и
  • Удела Акционарског фонда ад Београд, који чини 0,00000083% основног капитала Субјекта приватизације,

шифра поступка: ЈП 8/19, објављен је дана 15. августа 2019. године у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

            Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 10. септембра 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

 

Дана 12. септембра 2019. године одржана је Прва седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образована Решењем министра привреде бр. 023-02-00819/2019-05 од 19. јула 2019. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. став. 1. тачка 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ ТРЕМ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива