Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Водопривредно привредно друштво РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица

08. авг. 2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 7. августа 2019. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Водопривредно привредно друштво РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица, матични број: 08039623, шифра поступка: JP 4/19, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Министарство привреде је, дана 27. јуна 2019. године, објавило Јавни позив за продају 100%  удела Републике Србије у капиталу Водопривредног привредног друштва РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица, матични број: 08039623 (у даљем тексту: Субјект приватизације) што чини 100% капитала Субјекта приватизације, шифра поступка: JP 4/19.

Сходно тексту Јавног позива, рок за доставу захтева за откуп документације био је 19. јул 2019. године, до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, док је рок за доставу пријаве за учешће у поступку био 5. август 2019. године, до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

У предвиђеном року за доставу пријаве није достављена ниједна пријава.

Дана 7. августа 2019. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала друштва Субјекта приватизације, образована Решењем министра привреде бр. 119-01-00228/2019-05 од 11. јула 2019. године, на којој је констатовано да до истека рока за доставу пријаве није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став. 1. тачка 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Контрола

Водопривредно привредно друштво Регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива