Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје ДОО ТРЕМ БЕОГРАД, проглашава се неуспешним

25. јул. 2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 24. јула 2019. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДОО ТРЕМ БЕОГРАД, матични број: 07629150, шифра поступка: JP 5/19, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство привреде је, дана 5. јула 2019. године, објавило Јавни позив за продају 37,91200083% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • Удела Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације који чини 37,912% основног капитала Субјекта приватизације и
  • Удела Акционарског фонда ад Београд, који чини 0,00000083% основног капитала Субјекта приватизације, шифра поступка: JP 5/19.

Сходно тексту Јавног позива, рок за доставу захтева за откуп документације био је 16. јул 2019. године, до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, док је рок за доставу пријаве за учешће у Поступку био 22. јул 2019. године, до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

У предвиђеном року за доставу захтева за откуп продајне документације није поднет ниједан захтев, самим тим ни до истека рока за доставу пријаве није достављена ниједна пријава.

Прва седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала друштва ДОО ТРЕМ БЕОГРАД, образована Решењем министра привреде бр. 023-02-00819/2019-05 од 19. јула 2019. године и на овој седници је констатовано да до истека рока за доставу пријаве није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став. 1. тачка 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ ТРЕМ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива