Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације „РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО" АД Београд (Раковица)

28. јун. 2019.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

                

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације „РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО“ АД Београд (Раковица)

Шифра поступка: ЈП 2/19

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације „РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО“ Акционарско друштво, Београд (Раковица), МБ: 07045085 (у даљем тексту: Субјект приватизације), моделом продаје имовине Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

                                                                                                                                    

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају страна или домаћа правна или физичка лица, као и конзорцијум  правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Субјект приватизације:

„РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО“ АД, Београд (Раковица)

Матични број:

07045085

Структура капитала према подацима у ЦРХоВ:

 

Укупно 555.770 акција CFI код: RSRGBGE10444, ISIN број: ESVUFR, и то:

 • Регистар акција и удела, 397.471 акција, односно 71,51717% од укупне емисије акција,
 • Акционарски фонд АД Београд, 27.896 акцијa, односно 5,01934% од укупне емисије акција,
 • остали акционари, 130.403 акције, односно 23,46349% од укупне емисије акција.

Вредност капитала према подацима у АПР:

Уписан/уплаћен новчани капитал: 6.689.015,66 EUR на дан 31.12.2004.

Уписан/унет неновчани капитал: 359.696,39 EUR на дан 5.10.2007.

 

3. Опис и вредност имовинске целине која је предмет продаје

Имовинска целина - Локација Сремска Митровица

Предмет продаје у Поступку су:

1) Грађевински објекти уписани у јавној евиденцији

Назив објекта

кат.парц. и КО

Бруто површина основе у м2

Инвентарни број и назив у пописној листи предузећа / процени

Површина усвојена у процени

Врста права, обим удела

Доказ

Напомена

Зграда за коју није позната намена, зграда бр.1

Булевар Константина Великог 38

3422 КО Сремска Митровица

254

00000532 Управна зграда

254,00

Својина приватна Рибарско газдинство ад, 1/1

ЛН 5950 КО Сремска Митровица

 

Зграда за коју није позната намена - део, зграда бр.2

Булевар Константина Великог 38

3422 КО Сремска Митровица

429

00001188 Магацин са хладњачом и гаража (део)

900,00[2]

Држалац, приватна својина Рибарско газдинство ад, 1/1

ЛН 5950 КО Сремска Митровица

Објекат изграђен без одобрења

Објекат делом прелази на суседне парцеле

Помоћна зграда, зграда бр.3

Булевар Константина Великог 38

3422 КО Сремска Митровица

40

00001187 Компресорска  станица

40,00

Држалац, приватна својина Рибарско газдинство ад, 1/1

ЛН 5950 КО Сремска Митровица

Објекат изграђен без одобрења

[1] Поред наведених објеката у јавној евиденцији - ЛН 5950 КО Сремска Митровица уписана је и Помоћна зграда, зграда бр.4, Булевар Константина Великог 38, на КП 3422 КО Сремска Митровица, бруто површина основе 28 м2, који не постоји на терену - уклоњен је.

2) Део објекта укупне пов. 900 м2 лежи са 429 м2 на кп 3422, са 375 м2 на 3423, са 6 м2 на 3432/15  и са 60 м2 и 29 м2 на кп 3432/1 (делови 6 и 5).

Грађевински објекти који нису уписани у јавној евиденцији, а који су предмет процене и продаје:

 • Ограда, инвентарни број 00001190, 12,00 м2,
 • Бетонски плато, инвентарни број 00001189, површине 1.688,00 м2,
 • Инфраструктура, инвентарни број 00001191,

са пратећим инфраструктурним објектима изграђеним на наведеној кат. парцели, који нису уписани у катастар непокретности, а процењени су и представљају део Предмета продаје као припадак главне ствари (акцесорно право).

 

4. Покретне ствари (опрема), према списку који је саставни део Продајне документације.  

Детаљан опис и спецификација непокретности и покретне имовине, који се нуде на продају су саставни део Продајне документације.

Непокретности и покретне ствари продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна вредност Предмета продаје са стањем на дан 31. децембар 2018. године износи 139.564,45 евра.

 

5. Почетна цена за продају имовине

Почетна цена за продају Предмета продаје износи 100% процењене вредности имовине која се нуди на продају, са стањем на дан 31. децембар 2018. године, односно 139.564,45 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

6. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 2. августа 2019. године до 12:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

 • Уговор о чувању поверљивих података
 • Упутство за понуђаче
 • Образац пријаве за учествовање у Поступку
 • Извод из Програма за продају имовине који се односи на предмет продаје и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
 • Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација ће бити доступна од 5. јула 2019. године.

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) подноси се Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе: slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs и dejana.perovic@privreda.gov.rs, са јасном назнаком: „Захтев за откуп Продајне документације - шифра поступка: ЈП 2/19, најкасније до 19. јула 2019. године, до 15:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 13.956,45 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације, у циљу разгледања Предмета продаје и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 6. августа 2019. године у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико пријава за учешће буде одобрена.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском језику или енглеском језику:

 

 

 

Акционарски фонд

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Слатководне аквакултуре

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива