Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Водопривредно привредно друштво регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица

27. јун. 2019.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕГУЛАЦИЈЕ, ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, МАТИЧНИ БРОЈ: 08039623

Шифра поступка: ЈП 4/19

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Водопривредног привредног друштва Регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица, матични број: 08039623 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и/или страна правна лица, која испуњавају следеће квалификационе услове:

  1. Да се као претежном, баве делатношћу у области хидротехничких радова или делатношћу из области грађевинарства.
  2. Да су остварила пословни приход у висини од 100.000.000,00 евра кумулативно у последњих 5 година из области грађевинске индустрије.

Право на учешће у Поступку има и Конзорцијум правних лица у којем бар један од чланова конзорцијума који поседује више од 50% учешћа у Конзорцијуму (Носилац конзорцијума) испуњава Квалификационе услове.

Носилац конзорцијума не може иступити из Конзорцијума за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза из Уговора о продаји.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Водопривредно привредно друштво Регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица

Седиште:

Променада 13, Сремска Митровица

Матични број:

08039623

Назив делатности:

4291 - Изградња хидротехничких објеката

Структура капитала (АПР):

Укупан регистровани капитал чини 100% удела у власништву Републике Србије

Основни капитал (АПР):

Уписан/уплаћен новчани капитал


8.725.000,00 РСД 31.12.1997.

 

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје је 100% удела Републике Србије у капиталу Субјекта приватизације што чини 100% капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације, на дан 31. децембар 2018. године, износи 254.000.000 РСД.  

Према средњем курсу НБС на дан 31. децембар 2018. године укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације износи 2.148.998,35 ЕУР.

 

4. Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2018. године, односно 2.148.998,35 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 5. августа 2019.  године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација ће бити доступна од 8. јула 2019. године.

Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs или maja.antal@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 4/19”, најкасније до 19. јула 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 214.899,83 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 7. августа 2019. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Славица Танасијевић
тел: +381 11 36 42 725
E-mail: slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs 

Маја Антал
тел: +381 11 36 42 965
E-mail:  maja.antal@privreda.gov.rs

Контрола

Водопривредно привредно друштво Регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива