Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Јат-Техника, Сурчин

24. јун. 2019.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

МБ: 20029188

Шифра поступка: JП 1/19

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН, МБ: 20029188 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће и/или страно правно лице, које испуњава следеће квалификационе услове:

 1. Да као претежну делатност обавља делатност одржавања и оправке ваздухоплова (MRO business) и то најмање у последњих пет година у континуитету, и
 2. Да је у 2018. години остварило самостално или на консолидованом нивоу пословни приход од најмање 40.000.000,00 евра, и
 3. Да има капацитет за базно одржавање и оправку ваздухоплова на минимум 10 позиција у паралели истовремено и то најмање последње две године у континуитету, и
 4. Да поседује сертификате за базно и линијско одржавање авиона типа Bombardier и Embraer и то најмање последњих пет година у континуитету, и
 5. Да поседује сертификате за базно и линијско одржавање за минимум три од четири авиона типа B737CL, B737NG, A320 Series и ATR 42/72 и то најмање последњих пет година у континуитету, и
 6. Да поседује сертификате за базно и/или линијско одржавање авиона типа B737 MAX и A320 Series NEO

(у даљем тексту: Квалификациони услови).

Испуњеност Квалификационих услова учесник може се доказивати и преко правног лица које је 100% у власништву учесника.

Право на учешће у Поступку има и Конзорцијум правних лица у којем бар један од чланова конзорцијума који поседује више од 50% учешћа у Конзорцијуму (Носилац конзорцијума) испуњава Квалификационе услове. Испуњеност Квалификационих услова Носилац конзорцијума може доказивати и на начин описан у претходном ставу.

Носилац конзорцијума не може иступити из Конзорцијума за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза из Уговора о продаји.

Повезаност учесника, односно Носиоца конзорцијума и лица преко којег се доказује испуњеност Квалификационих услова мора остати за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза из Уговора о продаји.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

Седиште:

11180 Београд 59, Београд - Сурчин

Матични број:

20029188

Назив делатности:

3316 - Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

Структура капитала (АПР):

Република Србија 95,4093% капитала

Републички фонд за ПИО 2,7273% капитала

Републички завод за здравствено осигурање 1,0804% капитала

Национална служба за запошљавање 0,1574% капитала

Локалне самоуправе 0,6256% капитала

Основни капитал (АПР):

Уписани/уплаћени новчани капитал

406.622,50 РСД 14.4.2005.

415.488,50 РСД 27.2.2008.

Уписани/унет неновчани капитал

956.066.595,47 РСД 1.1.2006.

48.829.691,73 РСД 27.12.2018.

 

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини удео од 95,4093% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Републике Србије, удео од 2,7273% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Републичког фонда за ПИО, удео од 1,0804% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Републичког завода за здравствено осигурање, удео од 0,1574% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Националне службе за запошљавање, удео од 0,0038% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Пећинци и удео од 0,0001% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Аранђеловац, што представља 99,3783% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, највиша вредност у распону процењене фер тржишне вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2018. године, који се нуди на продају, износи 20.498.762,00 евра.

4. Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене фер тржишне вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2018. године, који се нуди на продају, као највиша вредност у распону тржишне вредности капитала Субјекта приватизације, односно 20.498.762,00 евра.

Средство плаћања је динар РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања.

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 31. јула 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

 1. Уговор о чувању поверљивих података
 2. Приватизациона документација
 3. Упутство за понуђаче
 4. Образац пријаве за учествовање у Поступку
 5. Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација ће бити доступна од 1. јула 2019. године

Накнада за откуп продајне документације износи 250.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија или електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs или maja.antal@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 1/19”, најкасније до 19. јула 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, канцеларија 154, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 2.049.876,20  евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 1. августа 2019. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

 

Душан Шутановац
тел: +381 11 36 42 781
E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs  

Маја Антал
тел: +381 11 36 42 965
E-mail:  maja.antal@privreda.gov.rs  

ЈАТ Техника доо
Контрола

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива