Поступак јавног прикупљања понуда ради продаје Лука Нови Сад ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

27. нов. 2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 23. новембра 2018. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД, матични број: 08155020, шифра поступка: JП 12/18, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 99,37763% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД, матични број: 08155020 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: JП 12/18, објављен је 7. септембра 2018. године у дневним новинама „Српски Телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

 Иницијални рок за подношење захтева за откуп продајне документације одређен јавним позивом био је до 15. октобра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, а рок за достављање пријава за учешће у поступку до 22. октобра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Министарство привреде је дана 11. октобра 2018. године објавило Измене број 1 Јавног позива, а дана 22. октобра 2018. године је објавило Измене број 2 Јавног позива. Изменама су на захтев учесника у поступку, продужени рокови из јавног позива.

Сагласно наведеном, крајњи рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је до 14. новембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, а рок за достављање пријава за учешће у поступку до 21. новембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 23. новембра 2018. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем Министра привреде број: 119-01-400/2018-05 од 16. октобра 2018. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

  

DP World / ЛУКА НОВИ САД АД
Контрола

DP World ad Novi Sad

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива