Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Ветеринарска станица Лајковац д.о.о., Лајковац, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

19. окт. 2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 19. октобра 2018. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица Лајковац д.о.о., Лајковац, матични број: 07135661, шифра поступка: ЈП 16/18, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за објављен је . године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 17. октобра 2018. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 19. октобра 2018. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица Лајковац д.о.о., Лајковац, матични број: 07135661, образоване Решењем министра привреде Број: 119-01-00365/2018-05 од 26. септембра 2018. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Акционарски фонд

Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ доо, Лајковац

Локација:

Лајковац

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива