Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Плантажа центар за производњу лозних калемова, Велика Дренова, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

28. сеп. 2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17- у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 26. септембра 2018. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу Плантажа центар за производњу лозних калемова, Велика Дренова, матични број: 07154631, шифра поступка: ЈП 11/18, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за Друштво а граниченом дговорношћу Плантажа ентар а роизводњу озних алемова, Велика Дреноваобјављен је . године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 21. септембра 2018. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 25. септембра 2018. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу Плантажа центар за производњу лозних калемова, Велика Дренова, образоване Решењем Министра привреде Број: 119-01-00616/2016-05 од 27. децембра 2016. године, које је измењено Решењем министра привреде број: 119-01-00616/2016-05 од 30. августа 2018. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНТАЖА ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива