Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје „RECREATOURS" АД Београд, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

18. сеп. 2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 18. септембра 2018. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „RECREATOURS“ АД Београд, МБ: 06515037, шифра поступка: JП 3/18, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 31,93368% укупног капитала привредног друштва „Recreaturs“ ад Београд (у даљем тексту: Субјект приватизације), матични број: 06515037, шифра поступка: ЈП 3/18, објављен је дана 28. јуна 2018. године, у дневним новинама „Српски Телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

            Дана 10. августа 2018. године, Министарству привреде достављена је Одлука Гувернера Народне банке Србије Г.бр.6832 од 9. августа 2018. године, којом је Народна банка Србије одлучила да 4,99351% акција које Народна банка Србије има у Субјекту приватизације, придружи акцијама Републике Србије у Субјекту приватизације, ради његове приватизације, на начин и под условима који су прописани Законом о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично тумачење)и Уредбом.

            Сагласно наведеном, дана 17. августа 2018. године, у дневним новинама „Српски Телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде, објављена је Измена број 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 36,92719% укупног капитала Субјекта приватизације, којом су акцијама у власништву Републике Србије и Акционарског фонда, придружене акције Народне банке Србије.

Дана 18. септембра 2018. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем Министра привреде бр. 119-01-485/2017-05 од 22. новембра 2017. године и Решењем о измени Решења Министра привреде бр. 119-01-485/2017-05 од 17. јула 2018. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.  

РЕКРЕАТУРС ад
Акционарски фонд

РЕЦРЕАТОУРС АД БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива