Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Хидротехника-Хидроенергетика Акционарско, Београд, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

10. сеп. 2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр122/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 5. септембра 2018. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Хидротехника-Хидроенергетика Акционарско друштво за пројектовање и изградњу свих врста енергетских и хидрообјеката и објеката високоградње, Београд, матични број: 07053410, шифра поступка: ЈП 5/18, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за Хидротехника-Хидроенергетика Акционарско друштво за пројектовање и изградњу свих врста енергетских и хидрообјеката и објеката високоградње, Београд, матични број: 07053410објављен је ана 20. јула 2018. године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до дана 3. септембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 5. септембра 2018. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образована Решењем Министра привреде Број: 119-01-329/2018-05 од 29. августа 2018. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Акционарски фонд

ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ СВИХ ВРСТА ЕНЕРГЕТСКИХ И ХИДРООБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива