Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје ЛУКА НОВИ САД АД Нови Сад

07. сеп. 2018.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД
МБ: 08155020

Шифра поступка: JП 12/18

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД, МБ: 08155020 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће и/или страно правно лице, које испуњава следеће квалификационе услове:

 1. Да као претежну делатност обавља лучку делатност и то најмање у последњих десет година у континуитету, и
 2. Да је у 2017. години остварило самостално или на консолидованом нивоу пословни приход од најмање 30.000.000 евра, и
 3. Да је у последње три пословне године (2017, 2016. и 2015. години), у свакој години појединачно, остварило обим претовара у износу од 1.400.000 t,

(у даљем тексту: Квалификациони услови).

 

Испуњеност Квалификационих услова може се доказивати и преко директно или индиректно, капиталом и/или уговором, повезаних правних лица, и то:

 1. Правног лица које у Учеснику поседује директно или индиректно више од 50% учешћа у капиталу, или
 2. Правног лица у којем Учесник поседује директно или индиректно више од 50% учешћа у капиталу, или
 3. Правног лица које је заједно са Учесником под директном или индиректном контролом трећег лица путем власништва у капиталу и то са више од 50% учешћа, или
 4. Правног лица које директно или индиректно управља Учесником (путем уговора о менаџменту и сл.).

 

Право на учешће у Поступку има и Конзорцијум правних лица у којем бар један од чланова конзорцијума који поседује више од 50% учешћа у Конзорцијуму (Лидер конзорцијума) испуњава Квалификационе услове. Испуњеност Квалификационих услова Лидер конзорцијума може доказивати и на начин описан у претходном ставу.

Лидер конзорцијума не може иступити из Конзорцијума за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза из Уговора о продаји.

Повезаност Учесника и лица преко којег се  доказује испуњеност Квалификационих услова мора остати за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза из Уговора о продаји.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД

Седиште:

Царинска 1, Нови Сад

Матични број:

08155020

Назив делатности:

5224 - Манипулација теретом

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал је акцијски, издат у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSLKNSE71615, са укупно 8.202.222 акције, од чега је:

8.151.174 акције (99,37763% капитала) у власништву Републике Србије;

51.048 акција (0,62237% капитала) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани/уплаћени новчани капитал

104.155.200,00 РСД 30.11.2004.

716.067.000,00 РСД 15.08.2014.

 

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 8.151.174 акције CFI код ESVUFR, ISIN број: RSLKNSE71615, у власништву Републике Србије, што представља 99,37763% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена фер тржишна вредност капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, износи 15.976.778,62 евра.

 

4. Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене фер тржишне вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 15.976.778,62 евра.

Средство плаћања је динар РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања.

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 22. октобра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

 1. Уговор о чувању поверљивих података
 2. Приватизациона документација
 3. Упутство за понуђаче
 4. Образац пријаве за учествовање у Поступку
 5. Нацрт Уговора о продаји.

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе dragana.puzic@privreda.gov.rs или sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 12/18”, најкасније до 15. октобра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, канцеларија 154, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 1.597.677,86  евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 24. октобра 2018. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

 

Драгана Пузић
тел: +381 11 36 42 785
E-mail: dragana.puzic@privreda.gov.rs  

Сања Грубић
тел: +381 11 36 42 736
E-mail:  sanja.grubic@privreda.gov.rs  

DP World / ЛУКА НОВИ САД АД
Контрола

DP World ad Novi Sad

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива